Hra světelVečer před kostelem sv. MartinaSedlecSkalička v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 22 z 08.06.2022


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 22
konaného dne 08.06.2022

Usnesení č. 1/22/2022
ZM schvaluje účetní závěrku města Mšena za rok 2021 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu) a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 1(pan Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 2/22/2022

ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2021, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2021 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
pro 8, proti 3 (pan Guttenberg st., pan Flígl, pan Hanzl), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/22/2022

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou města Mšena dne 06.04.2022 usnesením č. 1/67/2022 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 8, proti 3 (pan Guttenberg st., pan Flígl, pan Hanzl), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/22/2022

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou města Mšena dne 01.06.2022 usnesením č. 1/70/2022 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželi se 3 (pan Guttenberg st., pan Flígl, pan Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 5/22/2022

ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3348/10 v k. ú. Mšeno, vzniklého realizací stavby „Mšeno – Boleslavská, severní chodník“ z pozemku p. č. 3348/1 (dle GP č. 1101-4715/2021, schváleného KÚ pro SK č. PGP-199/2022-206 ze dne 08.02.2022), a to z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena, a o tom schvaluje darovací smlouvu mezi Středočeským krajem, jakožto dárcem a městem Mšenem, jakožto obdarovaným, s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 (pan Flígl, pan Hanzl)
Schváleno

U
snesení č. 6/22/2022
ZM schvaluje výkup části pozemků Na Čihadle od vlastníka pozemků pana Karla Zabilanského dle předloženého návrhu pro budoucí vybudování infrastruktury za 1 Kč/m2 s tím, že se město zavazuje toto území v budoucnu zasíťovat.
Hlasování:
pro 7, proti 2 (pan Guttenberg st., pan Flígl) zdrželi se 2 (pan Hanzl, pan Uher)
Neschváleno.

U
snesení č. 7/22/2022
ZM schvaluje vybudování dočasné parkovací plochy o rozměrech 45m x 15m na pozemcích p.č. 3560 a 11/15 k.ú. Mšeno.
ZM schvaluje finanční krytí ve výši 800tis.Kč na vybudování dočasné parkovací plochy na pozemcích p.č. 3560 a 11/15 k.ú. Mšeno z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 3 (pan Guttenberg st., pan Flígl, pan Hanzl) , proti 7, zdrželi se 1 (pan Šulc)
Neschváleno

Usnesení č. 8/22/2022
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2022 takto:
- vlastníkům č. p. 9 v Ráji - oprava pláště roubenky + vchod, 100.000 Kč
- vlastníkům č. p. 61 - výplně otvorů + vchod 17.280 Kč, vrata + vrátka, 20.000 Kč, dveře 6.480 Kč,
zednická úprava kolem vrat 40.000 Kč
- vlastníkům č. p. 239 - dveře 9.187 Kč, okna 10.700 Kč
Celkem 203.647 Kč.
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 2 (pan Flígl, pan Hanzl)
Schváleno