Výstava prací žáků ZUŠ na radniciBoleslavská ulice a školaVojtěchovMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 70 ze dne 01.06.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 70 konané dne 01.06.2022

Usnesení č. 1/70/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/70/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., č 21229/IP-12-6021306/Mšeno, Jezerní, č. parc. 1650/3, kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení nn a skříň na pozemku parc. č. 3403/1v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena ve prospěch pozemku 1650/3 v k. ú. Mšeno.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 2.100 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Smlouva je uzavírána na základě Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/70/2022
Rada města schvaluje dočasné navýšení kapacity MŠ Mšeno, p. o. od 1.9.2022 po dobu platnosti zákona LEX Ukrajina na 68 dětí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/70/2022
RM schvaluje záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaplocené části pozemku p. č. 3341/10, cca 45 m2 ,v k. ú. Mšeno majitelům pozemků p. č. st. 303 a p. č. 282 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/70/2022
RM schvaluje umístění reklamního poutače společnosti Convey Agency s. r. o. na půjčovnu kol v prostoru nám. Míru a u koupaliště od 01.06.2022 dle článku 5 bodu 3 vyhlášky č. 3/2019, tj. za umístění reklamního zařízení s dohodnutou dobou užívání 6 nebo 12 měsíců 50,- Kč/měsíc.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/70/2022
RM jmenuje nového člena Pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny pana Jana Loskota.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.