FaraonŠkolaKlika, kostel sv. MartinaPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 69 ze dne 18.05.2022


  Usnesení
ze schůze RM č. 69 konané dne 18.05.2022

Usnesení č. 1/69/2022
RM doporučuje ZM vykoupit části pozemků Na Čihadle od vlastníka pozemků pana K. Z. dle předloženého návrhu pro budoucí vybudování infrastruktury za 1 Kč/m2 s tím, že se město zavazuje toto území v budoucnu zasíťovat.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/69/2022

RM neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029554, Mšeno, KNN pro p. č. 811/7, Stránecká mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s. a požaduje dodání znaleckého posudku na ocenění věcného břemene.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/69/2022
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2022 takto:
- vlastníkům č. p. 9 v Ráji, oprava pláště roubenky, 100.000 Kč
- vlastníkům č. p. 61, výplně otvorů + vchod, 17.280 Kč, vrata, vrátka, 20.000 Kč, dveře, 6.480 Kč
- vlastníkům č. p. 239, dveře, 9.187 Kč, okna, 10.700 Kč.
Celkem 163.647 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/69/2022
RM schvaluje nový ceník služeb DSM Mšeno, p. o,: Ceník služby - Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Denní stacionář s platností od 01.06.2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/69/2022
RM uděluje Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský Humanitární fond - tematické zadání Podpora sociálních služeb - neinvestiční.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/69/2022
"RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2022, evidenční číslo dodatku S-0394/SOC/2022/2,mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o."
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/69/2022
RM schvaluje nové internetové připojení ZŠ Mšeno, p. o. od společnosti Metronet pro projekt „Včely na střeše ZŠ Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/69/2022
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 159.357 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na zakoupení 3 nových skladových kontejnerů, za podmínky vyklizení učeben od skladových materiálů (požární nebezpečí) a využití učeben k výuce a zvýšeného využití skladovacích regálů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/69/2022
RM schvaluje pronájem části koupaliště na akci „Cyklotrek“, která se bude konat dne 24.09.2022 se startem na koupališti ve Mšeně. Doba pronájmu od 7:30 hod. do 20:00 hod. Pořadatel zaplatí za každého účastníka závodu 10 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/69/2022
RM schvaluje, aby na akci „Pohádkový den dětí v Debři“, konané 28. 5. 2022 od 13:00 hod., bylo vybíráno dobrovolné vstupné.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.