Náměstí Míru ve MšeněVojtěchovHra světelOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 68 ze dne 27.04.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 68 konané dne 27.04.2022

Usnesení č. 1/68/2022
RM projednala účetní závěrku města Mšena za rok 2021 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu) a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, dále projednala Závěrečný účet města Mšena za r. 2021, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2021 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/68/2022
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2022, evidenční číslo dodatku S-0394/SOC/2022/1,mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/68/2022
RM souhlasí, aby ředitelka MŠ Mšeno p. o. v souladu s § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 14/2004 Sb. ve znění 43/2006 sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání a Zákona Lex Ukrajina, povolila výjimku a zvýšila počet dětí od 01.05.2022 do 31.08.2022 na třídu takto:
třída - z 24 dětí na 25 dětí (nedochází ke změně)
třída - z 24 dětí na 25 dětí (nedochází ke změně)
třída - z 16 dětí na 15 dětí - kapacita této třídy zvýšena na 18 dětí pro případné přijetí 3 ukrajinských dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině s registrovaným pobytem na území Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/68/2022
RM schvaluje Smlouvu o odchytu, umístění a následné péči o toulavá a opuštěná zvířata uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Útulek DOGSY, z. s., IČO 05774845.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/68/2022
RM schvaluje společnosti Útulek DOGSY, z. s., IČO 05774845 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na zajištění provozu útulku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/68/2022
RM jmenuje novou členku Komise pro školství a kulturu paní Terezu Šulcovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/68/2022
RM jmenuje nové členky Pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny
paní Bc. Petru Kalinovou, DiS
a paní Mgr. Michaelu Hnátovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/68/2022
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.): pana Václava Nováka.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/68/2022
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-6018490/VB/01 „Mšeno, Jezerní ul. p. č. 1654/2, rek. obj.“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN v rozsahu, který je vymezen v geometrickém plánu č. 1111-478/2022 potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 08.04. 2022 pod č. PGP-557/2022-206. na pozemku parc. č. 3403/1, v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 11.300 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.