Oltář v kostele sv. MartinaObřadní síň radniceSousoší Immaculaty na nám. MíruOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 67 ze dne 06.04.2022


  Usnesení
ze schůze RM č. 67 konané dne 06.04.2022

Usnesení č. 1/67/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/67/2022
RM schvaluje cenovou nabídku od firmy TIMAO s. r. o. na pořízení DSPP dokumentace pro společné povolení stavby a DPS dokumentace pro provádění stavby „Mšeno – Akumulace srážkových vod na pozemku p. č. 398/4“ v k. ú. Mšeno za cenu 135.278 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/67/2022
RM schvaluje cenovou nabídku restaurátora Ondřeje Šafránka na opravu památníku obětem 1. a 2. světové války ve Mšeně za cenu 17.100 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/67/2022
RM projednala Stanovená kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, ve školním roce 2022/2023. Proti stanoveným kritériím nemá RM námitek. Školským obvodem MŠ Mšeno, p. o. je území města Mšena včetně jeho místních částí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/67/2022
RM schvaluje uzavření MŠ Mšeno, p. o. v roce 2022 v termínech dle předloženého plánu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/67/2022
RM schvaluje společnosti TAJV, z. s. finanční příspěvek 10.000 Kč na uspořádání sportovně edukačního projektu pro místní děti ZŠ Mšeno v rámci třetího ročníku národní soutěže TAJV.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/67/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN v rozsahu 44 bm na pozemku parc. 1396/2 a st. 505, v k. ú. Mšeno , ve vlastnictví města Mšena ve prospěch pozemku 1400/1 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 6.300 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty. Smlouva je uzavírána po zaplacení smluvní částky 5.000 Kč investorem na základě Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Mšenem a investorem stavby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/67/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029648 uzavřenou mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - vedení kNN , nová pojistková skříň SS100 v rozsahu 10 bm na pozemku parc. č. 1436/1, v k .ú. Olešno , ve vlastnictví města Mšena.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 2.000Kč.
K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/67/2022
RM revokuje usnesení RM č. 10/44/2021 ze dne 03.02.2021 a schvaluje upravenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6019412/2 „Mšeno, přípojka KNN, p. č. st. 414, Přemyslova“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy – přípojka KNN rozsahu cca 9 bm na pozemku parc. č. 3341/12, v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 4.320 Kč. K této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Smlouva je uzavírána po zaplacení smluvní částky 7.000 Kč investorem na základě Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Mšenem a investorem stavby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/67/2022
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova ulice Na Tržišti a rekonstrukce ulice Stránecká – západní část – provizorní rozšíření komunikace“ firmu STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ 281 77 851, Mělník za cenu 4.999.138,68 bez DPH. RM schvaluje uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s vítězem výběrového řízení.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.