Náměstí Míru ve MšeněSedlecSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 21 z 16.03.2022


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 21
konaného dne 16.03.2022

Usnesení č. 1/21/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou města Mšena dne 09.03.2022 usnesením č. 5/66/2022 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/21/2022
ZM schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Mšeno ve zkráceném postupu podle §55a stavebního zákona. Změna bude obsahovat prvky regulačního plánu pro část Olešno.
ZM určuje starostu Ing. M. Macha zastupitelem, který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem, tj. odborem výstavby MÚ Mělník.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 1 (J. Krúpa)
Schváleno

Usnesení č. 3/21/2022
ZM schvaluje finanční příspěvek Ukrajině formou daru:
- na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro nákup obranného materiálu, č. ú. 304452700/0300
ve výši 200.000 Kč
- na konto SOS Ukrajina(organizuje Člověk v tísni),č. ú. 0093209320/0300 ve výši 200.000 Kč
- městu Užhorod ve výši 100.000 Kč
Financování z FRR
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/21/2022
ZM schvaluje poskytnutí bezplatného ubytování po dobu nezbytně nutnou uprchlíkům z Ukrajiny v objektu č. p. 400, v objektu bývalé knihovny v Sedleci a v objektu bývalé cihelny.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/21/2022
ZM schvaluje a vyčleňuje finanční částku 500.000 Kč na zajištění stravy a školního vybavení dětí z Ukrajiny přihlášených do ZŠ Mšeno, p. o., dále na vybavení ubytovacích prostor a další náklady spojené se s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.
Financování z kladného hospodářského výsledku minulých let.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (V. Novák)
Schváleno

Usnesení č. 6/21/2022
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osobám, které ubytují uprchlíky z Ukrajiny, ve výši 50 Kč (padesát Kč) / osoba / den s platností od 01.03.2022. Příspěvek je možné vyplácet do doby zavedení obdobného příspěvku vypláceného státem či krajem.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/21/2022
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 ve výši 200 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 200 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně – VI. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 41 100 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %,tj. 169 402 Kč.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 1 (J. Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 8/21/2022
ZM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemek p. č. 347 o výměře 2.801 m2 , trvalý travní porost v k. ú. Skramouš panu Z. Z. za nabídkovou cenu 30 Kč/m2 , tj. celkem za 84.030 Kč. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Z. Z. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 09.02.2022 pod číslem usnesení 1/64/2022.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/21/2022
ZM schvaluje výkup pozemků:
p. č. 339/1 o výměře 1595 m2 , trvalý travní porost,
p. č. 339/2 o výměře 233 m2 , ostatní plocha,
p. č. 339/3 o výměře 519 m2 , trvalý travní porost,
a p. č. 340 o výměře 1.488 m2 , trvalý travní porost,
vše v k. ú. Lobeč u Mšena, vše o celkové výměře 3.835 m2 od vlastníka pozemků za smluvní cenu 22 Kč/m2, tj. celkem za 84.370 Kč. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemků. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/21/2022
ZM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2022 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2022“ takto:
Grantové řízení Města Mšena 2022 - sportovní spolky
Název spolku, oblast, Kč
TJ Sokol Mšeno, C, 117.000 Kč
SK Mšeno, C, 53.400 Kč
Český svaz včelařů, C, 6.000 Kč
SK Mšeno, B1, 38.000 Kč
SK Mšeno, A, 70.543 Kč
TJ Sokol Mšeno, B1, 49.400 Kč
Enduro Klub Mšeno, B1, 59.000 Kč
Rybářské sdružení Mšeno., B1, 5.519 Kč
Bike Mšeno, z. s., B1, 18.500 Kč
Šachová škola pat a mat, A, 3.000 Kč
Celkem 420.362 Kč
Grantové řízení Města Mšena 2022 - ostatní spolky
Název spolku, oblast, Kč
JAWA-MOTO-ČZ-Veterán Club Mšeno, B2, 16.072 Kč
ZO ČSCH Mšeno, B2, 16.000 Kč
Pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena, z. s., B2, 38.000 Kč
Český svaz včelařů, B2, 14.000 Kč
Celkem 84.072 Kč.
Hlasování:
pro 12, proti 1 (M. Kauler), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 11/21/2022
ZM volí soudkyněmi přísedícími Okresního soudu v Mělníku paní Miluši Flíglovou Jizbovou a paní Milenu Dvorščíkovou.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno