OlešnoMěstské lázně po sezóněSedlecSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 66 ze dne 09.03.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 66 konané dne 09.03.2022

Usnesení č. 1/66/2022
RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Ukrajině formou daru:
- na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro nákup obranného materiálu, č. ú. 304452700/0300 ve výši 200.000 Kč,
- na konto SOS Ukrajina(organizuje Člověk v tísni), č. ú. 0093209320/0300 ve výši 200.000 Kč,
- městu Užhorod ve výši 100.000 Kč.
Financování z FRR.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/66/2022
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí bezplatného ubytování po dobu nezbytně nutnou uprchlíkům z Ukrajiny v objektu č. p. 400, v objektu bývalé knihovny v Sedleci a v objektu bývalé cihelny.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/66/2022
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku osobám, které ubytují uprchlíky z Ukrajiny, ve výši 1.000 Kč (jedentisíc Kč) / měsíc / osoba s platností od 01.03.2022. Příspěvek je možné vyplácet do doby zavedení obdobného příspěvku vypláceného státem.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/66/2022
RM doporučuje ZM schválit a vyčlenit finanční částku 500.000 Kč na zajištění stravy a školního vybavení dětí z Ukrajiny přihlášených do ZŠ Mšeno, p. o., dále na vybavení ubytovacích prostor a další náklady spojené se s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny. Financování z kladného hospodářského výsledku minulých let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/66/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/66/2022
"RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2022, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0394/SOC/2022mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o."
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/66/2022
RM schvaluje (druhou) finanční zápůjčku ve výši 1.000.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o. z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2022, do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/66/2022
RM schvaluje uvolnění částky 58.209 Kč z rezervního fondu Základní školy Mšeno, p. o. na úhradu nového zabezpečovacího zařízení ve škole.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/66/2022
RM schvaluje návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku ZUŠ Mšeno, p. o. dle seznamu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/66/2022
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/66/2022
RM neschvaluje finanční příspěvek společnosti Zdravotní klaun, o. p. s..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/66/2022
RM schvaluje pronájem služebního bytu na radnici, nám. Míru 1 paní V. K. V. od 01.04.2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/66/2022
RM schvaluje věcný dar pěveckému sboru Intermezzo ze Mšena, z. s., a to elektronické varhany sborem dlouhodobě užívané.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.