Městská pečeťOlešnoHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieSkalička v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 64 ze dne 09.02.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 64 konané dne 09.02.2022

Usnesení č. 1/64/2022
RM schvaluje záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemku p. č. 347 o výměře 2.801 m2 , trvalý travní porost v k. ú. Skramouš.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/64/2022
RM doporučuje ZM prodat nemovitou věc ve vlastnictví města, a to pozemek p. č. 347 o výměře 2.801 m2 , trvalý travní porost v k. ú. Skramouš. Záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 09.02.2022 pod číslem usnesení 1/64/2022. Náklady spojené s koupí ponese kupující.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/64/2022
RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků
p. č. 339/1 o výměře 1595 m2 , trvalý travní porost,
p. č. 339/2 o výměře 233 m2 , ostatní plocha,
p. č. 339/3 o výměře 519 m2 , trvalý travní porost,
a p. č. 340 o výměře 1.488 m2 , trvalý travní porost,
vše v k. ú. Lobeč u Mšena, vše o celkové výměře 3.835 m2 od vlastníka pozemků za smluvní cenu 22 Kč/m2, tj. celkem 84.370 Kč. RM zároveň doporučuje ZM schválit kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemků. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z FRR.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/64/2022
RM schvaluje cenovou nabídku společnosti TIMAO s. r. o. na zpracování technického návrhu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro investiční záměr „Mšeno – Na Čihadle: Etapa I – vodohospodářská infrastruktura“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/64/2022

V souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb. ze dne 29. prosince 2021 RM vydává nové platové výměry ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města Mšena (ZŠ Mšeno, p. o., MŠ Mšeno, p. o., ZUŠ Mšeno, p. o., DSM Mšeno, p. o.) s účinností od 01.01.2022.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/64/2022
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2021 a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) ZUŠ Mšeno, p. o. v roce 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/64/2022
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2021, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného (neupotřebitelného) majetku ZŠ Mšeno, p. o. a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) ZŠ Mšeno, p. o. v roce 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/64/2022
RM schvaluje inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2021, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku MŠ Mšeno, p. o. a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) MŠ Mšeno, p. o. v roce 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/64/2022
RM schvaluje inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2021, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku DS Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu. RM schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/64/2022
RM schvaluje „Zprávu o hospodaření za rok 2021“ Mateřské školy Mšeno p. o..
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Mateřské školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2021 ve výši 76.855,80 Kč a jeho převod 66.855,80 Kč do rezervního fondu a 10.000 Kč
do fondu odměn.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/64/2022
RM schvaluje Odpisový plán na rok 2022 Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/64/2022
RM schvaluje předložené hospodaření Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2021 (účetní závěrku - rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu).
RM schvaluje čerpání rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. k 31.12.2021.
RM schvaluje plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2021.
RM schvaluje hospodářský výsledek DSM p. o. za rok 2021 ve výši 33.634,14 Kč.
RM schvaluje převod HV za rok 2021 ve výši 33.634,14 Kč do rezervního fondu DSM, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/64/2022
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022 na budově úřadu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/64/2022
RM odvolává členky „Pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno“ Mgr. Janu Berkovou, Ing. arch Kamilu Hrbáčovou a paní Věru Goldbergerovou. RM jim děkuje za dlouholetou práci v komisi.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.