Náměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláHra světelSkalní kaplička v Boudecké rokliMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 63 ze dne 12.01.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 63 konané dne 12.01.2022

Usnesení č. 1/63/2022
RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2021, schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2021 na základě pověření ZM, č. usnes. 2/19/2021 ze dne 01.12.2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/63/2022
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno“ firmu TZB Kladno s. r. o., IČ 28428161, za cenu 4.477.000 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/63/2022
RM schvaluje podání žádosti na akci „Snížení energetické náročnosti objektu DSM ve Mšeně“ do Národního plánu obnovy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/63/2022
RM schvaluje výměnu nevyhovujících zdrojů tepla v městských bytech za elektrokotle na náklady města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/63/2022
RM vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2022 podle „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí dle zásad v roce 2022 je do 28.02.2022 do 17:00 hod. na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/63/2022
RM schvaluje tyto závazné ukazatele ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2022:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 2.200.000,- Kč.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 230.000,- Kč.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,- Kč.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/63/2022
RM souhlasí, jako zřizovatel Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání "Podpora sociálních služeb".
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/63/2022
RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 1.000.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o. z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2022, do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/63/2022
RM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 3 Mateřské školy Mšeno, p. o. k 31.12.2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/63/2022
RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Mšeno, p. o. Mgr. Jiřině Trunkové.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/63/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010261/VB/01 „Mšeno - rekonstrukce NN, ul. Hradčanská, Přemyslova“ mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN + přípojkové a rozpojovací skříně na pozemcích par. č. 3345/1, par. č. 3341/9, par. č. 3403/1, par. č. 3341/10, par. č. 3341/13, par. č. 3411/1, par. č. 3409, par. č. 3341/11, par. č. 3346/3, par. č. 3467/1, par. č. 3341/12, par. č. 3347, par. č. 340/2 v k. ú. Mšeno,, ve vlastnictví města Mšena v rozsahu 1301 bm + 6,5m². Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 82.990 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/63/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009857/VB/01 „Mšeno - rekonstrukce NN, ul. Jezerní, Romanovská“ mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN + přípojkové a rozpojovací skříně na pozemcích par. č. 1940, par. č. 3341/14, par. č. 1739/28, par. č. 3341/10, par. č. 3403/1, par. č. 1654/1, par. č. 3341/17, par. č. 128, v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena v rozsahu 1529,5 bm +10 přípojkových a rozpojovacích skříní + 1 podpěrný bod.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 68.560 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.