Vítejte ve MšeněSkalní kaplička v Boudecké rokliInteriér kostela sv. MartinaŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 62 ze dne 15.12.2021


  Usnesení
ze schůze RM č. 62 konané dne 15.12.2021

Usnesení č. 1/62/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/62/2021
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.07.2021 uzavřené mezi městem Mšenem a společností Stavební firma Neumann s. r. o., kde předmětem dodatku je konečná cena díla s názvem „Mšeno – Boleslavská, severní chodník“ 1.902.098,07 Kč včetně DPH, oproti původní ceně 1.952.129,42 Kč včetně DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/62/2021
RM doporučuje ZM schválit odkup 412 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě za cenu 366 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 150.792 Kč. Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let. Zároveň RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/62/2021
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 27714C ze dne 01.02.2000 ve znění dodatků č. 1 až 3 uzavřený mezi městem Mšenem a společností Vodafone Czech Republic a.s., kde předmětem dodatku smlouvy je změna pověřené osoby k výkonu nájemních práv.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/62/2021
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno“, kde předmětem zakázky je výměna stávajících nevyhovujících radiátorů v budově ZŠ Mšeno.
RM schvaluje oslovení firem:
- S WHG s. r. o., IČ: 633 21 271
- FM servis Praha CZ s. r. o., IČ: 271 09 99
- S.V.A. spol. s r. o., IČ: 186 26 467
- SEACOM-CZ, s. r. o., IČ: 256 24 750
- REVIMONT-RM Mladá Boleslav, s. r. o., IČ: 273 73 266
- Jiří Kremláček, IČ: 147 76 804
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/62/2021
RM schvaluje na základě žádosti odměnu řediteli Základní umělecké Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňku Hlavatému za období červenec - prosinec 2021 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/62/2021
RM schvaluje nový ceník služeb DSM Mšeno, p. o.: Ceník služby – Domov pro seniory s platností od 01.01.2022.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/62/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 11010-103435 MSEN113 mezi městem Mšenem a společností CETIN, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, služebnosti a provozování stavby – komunikační vedení a zařízení - podzemní vedení NN a el. pilíře v rozsahu 2 bm na pozemku parc. č. 1436/1, v k. ú. Olešno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 1.100 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/62/2021
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem a p. L. K. a p. J. P., kde předmětem smlouvy je umístění pod povrchem služebného pozemku ve vlastnictví města p. č. 3341/10 Mšeno kanalizační přípojka k domu č. p. 61 ve prospěch pozemku st. p. č. 303 v k. ú. Mšeno v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1091-18/2021 schváleném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 21.09.2021 pod č. PGP – 1521/2021-206. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. K této částce bude připočtena daň
z přidané hodnoty.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/62/2021
RM na základě opce schvaluje pronájem restaurace na koupališti SK Mšeno z. s., Boleslavská 398, 27735 Mšeno, IČ 42741866 v roce 2022. RM schvaluje dodatek nájemní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem Mšenem a SK Mšeno z. s. na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022 za cenu za toto období ve výši 30.600 Kč. V případě oboustranné spokojenosti může být uplatněna opce.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/62/2021
RM doporučuje ZM vyhovět žádosti o poskytnutí dotace společnosti Nuovodent Mělník s.r.o. na zajištění provozu zubní pohotovosti na Mělníku v roce 2022.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.