Vítejte ve MšeněOlešnoOltář v kostele sv. MartinaOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 19 z 01.12.2021


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 19
konaného dne 1.12.2021

Usnesení č. 1/19/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 13.10.2021 usnesením č. 1/58/2021 a rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 10.11.2021 usnesením č. 1/60/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/19/2021

ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením starostou města.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/19/2021

ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet města Mšena na rok 2022 ve výši:
42.036.210 Kč - příjmy,
41.258.210 Kč - výdaje,
778.000 Kč - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
a schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2022 – hospodářská činnost.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/19/2021
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2023-2024.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/19/2021
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj
na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM
na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu DSO EKOD na rok 2022.
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 6/19/2021
ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemky p. č. 3570, p. č. 3568 a p. č. 432/4 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 756 m2 majitelům pozemků p. č. 3564, p. č. 3565 a p. č. 3566 v k. ú. Mšeno za cenu 1 Kč / m2, tj. celkem 756 Kč. Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v dané lokalitě. Náklady spojené s prodejem ponese prodávající. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků.
Záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 27.10.2021 pod číslem usnesení 4/59/2021.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Guttenberg st.), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/19/2021
ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 439/2 a p. č. 3567 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 1.043 m2 od vlastníků pozemků za smluvní cenu 1 Kč/m2, tj. celkem 1.043 Kč. Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v dané lokalitě. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Guttenberg st.), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/19/2021
ZM schvaluje výkup podílů pozemků p. č. 9, druh pozemku zahrada a p. č. 3528, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Mšeno, v Jatecké ulici od majitelů podílů (fyzických osob) za 200 Kč/m2, pro budoucí městské parkoviště. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy s majiteli podílů těchto pozemků
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/19/2021
Zastupitelstvo města Mšena souhlasí se vstupem nové členské obce Kanina do Dobrovolného svazku obcí EKOD.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování:
pro 8, proti 3 (p. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Jizba), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 11/19/2021
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce – starostovi města Mšena, a to ve výši jedné měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí stanoví nařízení vlády (NV č.318/2017), za osobní angažovanost na projektech města, úspěšné projekty, za mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z různých zdrojů jako jsou např. dotace a v neposlední řadě za reprezentaci města jednak v orgánech jiných uskupení, tak i navenek, konkrétně za výkon funkce jednatele společnosti Kokořínský SOK s. r. o., EKOD Servis, s. r. o, funkce předsedy DSO EKOD, jakož i vykonávání IT služeb pro Městský úřad.
Hlasování:
pro 9, proti 1 (p. Kauler), zdrželo se 1 (p. Mach - starosta)
Schváleno

Usnesení č.12 /19/2021
ZM schvaluje uvolněnému zastupiteli města Mšena (starostovi) peněžitý příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu.
Hodnota stravenkového paušálu činí 60 Kč. Příspěvek je poskytován ve výši 60 % ze sociálního fondu města a ve výši 40 % z rozpočtu města. Tato forma poskytování příspěvku na stravování bude uplatněna od 01.01.2022. Na stravenkový paušál je nárok za 5 dní v týdnu, stravenkový paušál nebude poskytován za dny dovolené, nemoci či jiné překážky v práci.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 1 (p. Mach - starosta)
Schváleno

Usnesení č. 13/19/2021
ZM schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z FR - prodloužení termínu čerpání dotace z FR:
Michaelu Ksandrovi, číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2020,
Jiřímu Ryndovi, číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2019,
Pavlu Vidmanovi, číslo smlouvy ev. č. FR-4/2020,
a spolku Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, rekonstrukce křížku v Olešně, číslo smlouvy ev. č. FR-3/2021,
kde předmětem dodatku je čerpání dotace v roce 2022.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno