SedlecSkalička v ziměOlešnoOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 2/2021


  MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 01.12.2021 usnesením č. 10/19/2021
v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1/ Město Mšeno touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci1 (dále jen „poplatek“).

2/ Správcem poplatku je Městský úřad Mšeno2.

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce

1/ Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města Mšeno (dále jen „nemovitá věc“)3.

2/ Poplatníkem poplatku je4

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

3/ Plátcem poplatku je3

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

4/ Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka4.

5/ Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5.
 

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok8.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1/ Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce poplatku je plátce poplatku povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2/ V ohlášení plátce poplatku uvede9

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí, počet, objem a frekvenci svozu sběrných nádob pro shromažďování směsného komunálního odpadu pro uvedenou nemovitou věc.

3/ Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování10.

4/ Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala11.

5/ Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2) tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.12

6/ Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník13.

Čl. 5

Základ poplatku

1/ Základem dílčího poplatku14 je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na směsný komunální odpad za dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

2/ Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů.

Čl. 6

Sazba poplatku

1/ Sazba poplatku činí 0,50 Kč/litr kapacity soustřeďovacího prostředku na směsný komunální odpad.

2/ Výše poplatku je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 7

Splatnost poplatku

1/ Poplatek na příslušný kalendářní rok je splatný vždy nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

2/ V případě že poplatek bude činit více než 1000,-Kč/rok, může být uhrazen ve dvou stejných splátkách; v takovém případě musí být první splátka uhrazena do konce února příslušného kalendářního roku, druhá splátka musí být uhrazena do konce září příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. října příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 8

Přechodná ustanovení

1/ Práva, povinnosti a poplatková povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky města Mšena uvedené v ust. Čl. 9 této vyhlášky zůstávají nedotčena a posuzují se podle uvedené obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů.

2/ Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti před účinností této vyhlášky podle vyhlášky města Mšena uvedené v ust. Čl. 9 této vyhlášky se považuje za splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti dle této vyhlášky.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad, ze dne 02.12.2019.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

Jiří Guttenberg, v. r.

Ing. Martin Mach, v. r.

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mšeno dne: 02.12.2021
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Sazba poplatku činí 0,50 Kč/litr kapacity soustřeďovacího prostředku

Kapacita nádoby

Frekvence svozů

Roční poplatek

60 – 80 litrů

26 svozů ročně

780,- Kč

120 litrů

26 svozů ročně

1.560,- Kč

120 litrů

40 svozů ročně

2.400,- Kč

120 litrů

52 svozů ročně

3.120,- Kč

240 litrů

26 svozů ročně

3.120,- Kč

240 litrů

40 svozů ročně

4.800,- Kč

240 litrů

52 svozů ročně

6.240,- Kč

1100 litrů (kontejner)

52 svozů ročně

28.600,- Kč

Mimořádný svoz (120 l) 60,- Kč


Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 2/2021
o poplatku za komunální odpad

Vzor Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území města Mšeno

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území města Mšeno

Katastrální území Mšeno, Sedlec u Mšena, Skramouš, Olešno

1) Základní údaje o nemovitosti:

Katastrální území ………………………………………………………………..………………….

Ulice …………………………………………… Popisné nebo evidenční číslo stavby…………… Nemovitost určena: k trvalému obývání *) - k rekreaci *)

2) Plátce poplatku - vlastník nemovitosti (případně osoba pověřená poplatkovou povinností plátcem – vlastníkem nemovitosti):

jméno a příjmení / název ………………………………………………………………..………….…

datum narození / IČ ……………………………

trvalý pobyt / sídlo plátce (liší-li se od adresy nemovitosti) ………………………..…………….

……………………………………………………………. ……………..……………

Doručovací adresa (liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého pobytu) …………………………………………………………………………………………………………..

3) Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:

Celkový počet nádob: ………………….ks velikost nádoby: …………………… litrů

………………….ks velikost nádoby: …………………… litrů

Požadovaný svozový režim: …………. 52 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 40 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 26 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

4) Počet poplatníků poplatku (osob bydlících v uvedené nemovitosti likvidujících společně odpad v rámci uvedených sběrných nádob): ………………………….

5) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy, tj. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Každou změnu údajů uvedených v tomto prohlášení (zejména změnu svozového režimu – bod 3/, změnu počtu poplatníků – bod 4/) je plátce povinen nahlásit na finančním odboru Městského úřadu Mšeno do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Dne ………………………… Podpis plátce poplatku ……………………………….

1§ 10d odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích

2§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

3§ 10j zákona o místních poplatcích

4§ 10i zákona o místních poplatcích

5§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích

6§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích

7§ 10p zákona o místních poplatcích

8§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

9§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

10§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

11§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

12§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

13Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.

14§ 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích