Interiér kostela sv. MartinaOlešnoBusta F.PalackéhoKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 1/2021


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2021
o obecním systému odpadového hospodářství na území města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 6.10.2021 usnesením č. 6/18/2021
v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § § 59 odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Touto vyhláškou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Mšena1 (dále jen „město") a stanovují se povinnosti osob související s předáváním odpadů do obecního systému odpadového hospodářství.

 2. Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. směsným odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. Čl. 2 této vyhlášky,

 2. objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použít běžné sběrné nádoby,

 3. pověřenou osobou - osoba oprávněná podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k nakládání s odpady, a s níž město uzavřelo smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města,

 4. sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem 60, 80, 120, 240 a 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálního odpadu,

 5. sběrným dvorem - v souladu s platnými právními předpisy městem zřízené místo určené k odkládání komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek, případně dalších odpadů, provozované na základě zvláštního právního předpisu dle městem schváleného provozního řádu; na území města je sběrný dvůr umístěn v ul. Mělnická, Mšeno.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny třídit a odděleně soustřeďovat následující složky komunálního odpadu:

 1. papír

 2. plasty

 3. sklo

 4. kovy

 5. kompozitní obaly (nápojové kartony)

 6. použité jedlé oleje a tuky

 7. textil

 8. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

 9. objemný odpad

 10. nebezpečný odpad.

Čl. 3
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a směsný odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu městem určená:

 1. papír – sběrné nádoby modré barvy a typizované plastové pytle modré barvy

 2. plasty – sběrné nádoby žluté barvy a typizované plastové pytle žluté barvy

 3. sklo – sběrné nádoby zelené barvy

 4. kovy – sběrné nádoby označené nápisem „kovy“ (nebo nápisem obdobného významu) a sběrné nádoby na sběrných místech v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu. Čisté plechové potravinářské obaly („plechovky“) lze odkládat také do sběrných nádob žluté barvy.  

 5. kompozitní obaly (nápojové kartony) – sběrné nádoby žluté barvy, oranžové pytle s označením „nápojové kartony“ na místech a v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu

 6. použité jedlé oleje a tuky – typizované sběrné nádoby o objemu 240 l

 7. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – sběrný dvůr a typizované sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 120 l a 240 l (tuto složku komunálního odpadu lze kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku, případně v kompostérech, které bezúplatně pronajímá občanům město)

 8. objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu

 9. nebezpečný odpad – sběrný dvůr

 10. směsný odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 60 l, 80 l, 120 l, 240 l nebo 1100 l a typizované plastové pytle označené logem pověřené osoby.

Informace o umístění sběrných nádob na vytříděné složky komunálního odpadu je zveřejněna na webových stránkách města.

Městský úřad informuje o organizačně technických opatřeních souvisejících s odkládáním a svozem komunálního odpadu způsobem ve městě obvyklým.

 1. Na území města jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro odkládání drobného směsného odpadu.

 2. Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný odpad uvedené v odst. 1) písm. j) tohoto článku a zajistit dostatečný objem či počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

 3. Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného odpadu nejpozději do 06:00 hod. byly sběrné nádoby na směsný odpad, popř. typizované plastové pytle, zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

 4. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu se užívají těmito způsoby:

 1. sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,

 2. do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

  1. stavební odpad a jiný podobný odpad,

  2. horký popel a takový materiál, který by mohl způsobit vznícení nebo samovznícení odpadu,

  3. tekutiny a ztekucené odpady (s výjimkou jedlých olejů a tuků ukládaných do sběrných nádob k tomu určených).

 1. do sběrných nádob určených k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a na shromažďovací místo určené k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu se odpad ukládá v takovém stavu, aby byl, pokud je to možné, minimalizován objem odevzdávaného odpadu (zjm. větve musí být nalámány, rozstříhány nebo nadrceny),

 2. do sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

  • nebezpečný odpad,

  • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

  • biologicky rozložitelný odpad

 3. odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

 4. odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat či jiným způsobem redukovat jeho objem.

 1. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti či z činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.

Čl. 5
Frekvence sběru (svozu) komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek

 1. Sběr (svoz) komunálního odpadu se provádí podle městem odsouhlaseného harmonogramu.

 2. Sběr (svoz) směsného odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden, sběr (svoz) biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za 14 dní, sběr (svoz) papíru a plastů v typizovaných pytlích je zajišťován s frekvencí 1x za 14 dní.

 3. Sběr (svoz) objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně.

Čl. 6
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

 • textil.

 1. Movité věci uvedené v odst. 1) tohoto článku lze předávat do typizovaných nádob. Informace o umístění nádob je zveřejněna na webových stránkách města.

Movité věci musí být předány v takovém stavu, aby bylo možné jejich opětovné použití.

Čl. 7

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 1. Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení

b) baterie a akumulátory (včetně autobaterií)

c) pneumatiky (bez disků a kromě cyklistických).

 1. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1) lze předávat ve sběrném dvoře a na dalších místech. Informace o těchto místech je zveřejněna na webových stránkách města.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena, ze dne 02.12.2019.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

 

Jiří Guttenberg, v. r.

Ing. Martin Mach, v. r.

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mšeno dne: 02.12.2021
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.
Sejmuto z úřední desky dne:Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mšena č.1/2021o obecním systému odpadového hospodářství na území města Mšena

Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené k odkládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu:

Mšeno – sběrný dvůr v Mělnické ul. (v areálu skládky) – sběrné nádoby na:
a) biologicky rozložitelný odpad
b) nebezpečný odpad
c) elektroodpad

Mšeno – ulice Zahradní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) kovy
e) elektroodpad
f) textil
g) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Hlovecká – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Mšeno – u základní školy – sběrné nádoby na:
a) plasty, kompozitní obaly, plechovky

Mšeno – Domov seniorů, Boleslavská ul. – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Mšeno – ulice Boleslavská (křižovatka s Havlíčkovou ul.) – sběr. nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky

Mšeno – ulice Husova (bývalá tržnice) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Mšeno – ulice Na Klůčku – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) kovy

Mšeno – ulice Jezerní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) elektroodpad
e) textil
f) kovy
g) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Palackého – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Mělnická (u cihelny) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Mšeno – ulice Žižkova – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) kovy

Mšeno – v budově ZŠ
a) elektroodpad
b) baterie

Mšeno – v budově radnice
a) elektroodpad
b) baterie, olověné akumulátory
c) světelné zdroje
d) použité tonery

Sedlec – u bývalé knihovny – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo
d) rostlinné oleje
e) biologicky rozložitelný odpad

Hradsko – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Vojtěchov – proti autobusové zastávce – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Ráj – u restaurace – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

Skramouš – u autobusové zastávky – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty, kompozitní obaly, plechovky
c) sklo

1? § 59 odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech