Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouVítejte ve MšeněMariánské sousoší na náměstí MíruOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 61 ze dne 24.11.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 61 konané dne 24.11.2021

Usnesení č. 1/61/2021
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 2.200.000Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/61/2021
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/61/2021
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši230.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/61/2021
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/61/2021
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava mostku přes potok Pšovka v obci Ráj, Mšeno“ firmu Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s. r. o. za cenu 2.211.420,07 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/61/2021
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. etapa“ firmu Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. za cenu 1.430.754,92 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/61/2021
RM NESCHVALUJE „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je stavba zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN do pozemků města parc. č. 1396/2 a st. 505, v k. ú. Mšeno za jednorázovou úhradu ve výši 6.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/61/2021
RM schvaluje „Vnitřní předpis č. 1/2021 - Směrnici k provádění stravování zaměstnanců města“. Směrnice nabývá účinnosti ode dne 01.01.2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/61/2021
RM NESCHVALUJE „Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti“ mezi městem Mšenem a Středočeským krajem, zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/61/2021
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. D. S. za období červenec - prosinec 2021 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/61/2021
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. J. T. za období červenec - prosinec 2021 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/61/2021
RM schvaluje ZŠ Mšeno, p. o. projekt „Včely na střeše ZŠ Mšeno“, RM schvaluje uvolnění financí z rezervního fondu ZŠ Mšeno ve výši 12.500 Kč v roce 2022 na projekt.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/61/2021
RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno, p. o. paní B. D. na základě její žádosti a v souladu s ,,Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn", a to za ll. a lll. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/61/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch pozemku p. č. 1654/2 v k. ú. Mšeno, uzavřenou mezi městem Mšenem a panem Filipem Urbánkem, kde předmětem smlouvy je vodovodní a kanalizační přípojka, uloženy do pozemků města p. č. 3403/1 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.000 Kč za vodovodní přípojku a 1.000 Kč za kanalizační přípojku. K těmto částkám bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.