Pamětní deska dr.J.Píče na radniciOltář v kostele sv. MartinaHra světelMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 57 ze dne 22.09.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 57 konané dne 22.09.2021

Usnesení č. 1/57/2021
RM schvaluje nabídku Ing. arch. Marka Prchala na zpracování „Koncepční architektonické studie regenerace Žižkovy ulice“ za cenu 96.000 Kč. (architekt není plátcem DPH).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/57/2021
RM doporučuje ZM využít nabídky společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. na výměnu stožárů v ulicích Husova, Palackého, Pod Javorem a Nová a z nabídky navrhuje v letošním roce objednat stožáry a osvětlovací tělesa (montážní práce proběhnou příští rok).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/57/2021
RM na návrh výběrové komise ruší výběrové řízení naplnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. etapa“ pro nehodnotitelnost podaných nabídek a schvaluje vypsání opakovaného výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. etapa“,kde předmětem zakázky je kompletní obnova jižní části oplocení areálu Městských lázní ve Mšeně, se zpřesněnou zadávací dokumentací.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/57/2021
RM doporučuje ZM schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území města Mšena a Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/57/2021
RM Mšena, jako zřizovatel ZŠ Mšeno, p. o. vyjadřuje souhlas se zapojením Mgr. Jiřiny Trunkové, jako statutárního orgánu příspěvkové organizace, do realizace projektuOP VVV, „Šablony III – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Mšeno“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019892 na pozici koordinátora projektu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/57/2021
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mšeno Mgr. J. T., jako realizátorce a koordinátorce projektu „Šablony III – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ Mšeno“ ve výši 12.000 Kč jedenkrát ročně po dobu trvání projektu (2 roky). Odměna je financována z projektu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/57/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaplocené části pozemku p. č. 3467/1 o výměře cca 60 m2, ostatní plocha, v k. ú. Mšeno, vlastníkovi pozemku p. č. st. 329 a p. č. st. 330 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/57/2021
RM neschvaluje žádost o rozšíření záboru chodníku před „Rájem zmrzliny“ č. p. 256 z důvodu nežádoucího omezení průchodnosti chodníku a požaduje důsledné dodržování povoleného rozsahu záboru.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.