Na SkaličkáchObří hlava a žábaMariánské sousoší na náměstí MíruBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 55 ze dne 25.08.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 55 konané dne 25.08.2021

Usnesení č. 1/55/2021
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy na projekt „Obnova mobiliáře Městské knihovny ve Mšeně“, KUL/PZK/044878/2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/55/2021
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy na projekt „Oprava mostku přes potok Pšovka v obci Ráj, Mšeno“, KUL/OKP/045089/2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/55/2021
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. etapa“,kde předmětem zakázky je kompletní obnova jižní části oplocení areálu Městských lázní ve Mšeně.
RM schvaluje oslovení firem: Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., ARTESO spol. s r. o., Šikner spol. s r.o., fyzická osoba podnikající František Kanta – Řepín.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/55/2021
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu č. 2 „Plánu rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. pro rok 2021“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/55/2021
RM schvaluje předloženou Kapacitní listinu MŠ Mšeno, p. o. pro školní rok 2021/2022
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno, p. o. pro školní rok 2021/2022 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., ve znění 43/2006 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Prostorové a hygienické podmínky odpovídají zákonu č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce MZ č.108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory předškolních zařízení. Počet pedagogických pracovníků i jejich úvazky jsou dostatečné, organizace chodu zařízení bude při zvýšeném počtu dětí dostatečně zajištěna a to hlavně překrýváním učitelek při pobytu venku. Bezpečnost dětí bude zajištěna v souladu
s vyhláškou č. 35/1992 Sb.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/55/2021
RM schvaluje vstupné ve výši 100 Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskutečňuje každoročně na koupališti ve Mšeně na závěr koupací sezony.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/55/2021

Rada města neschvaluje další prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Mšenem a paní D. Č. na byt ve Mšeně, Boleslavská č. p. 400, od 01.09.2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/55/2021
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „IZ-12-6001098 Mšeno (B 1482) překl. KNN, 940/70-72, Stránecká, Město“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1082-24157/2021, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 13.7.2021 pod č. PGP- 1131/2021-206 na pozemku města parc. č. 940/70, p. č. 940/71 a p. č. 940/72, v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 13.935 Kč (slovy:třinácttisícdevětsettřicetpět korun českých). K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.