Klika, kostel sv. MartinaVečerní kašnaNáměstí Míru v nociMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 53 ze dne 30.06.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 53 konané dne 30.06.2021

Usnesení č. 1/53/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/53/2021
RM schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“ firmu NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. za cenu 3.289.526 Kč bez DPH.
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011535.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/53/2021
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“ uzavřenou městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s. se společností Stavební firma Neumann s. r. o., kde předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na posunutí termínu dokončení díla do 31.7.2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/53/2021
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice – Cinibulkova 471, Mšeno“ uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Eproreal s. r. o., kde předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na posunutí termínu dokončení díla do 30.9.2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/53/2021
RM doporučuje ZM schválit realizaci oplocení koupaliště II. etapa a její financování z FRR.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/53/2021
RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA na základě její žádosti a v souladu s ,,Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn", a to za lV. čtvrtletí roku 2020 a l. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/53/2021
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za období leden – červen 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/53/2021
RM doporučuje ZM prodat přímým prodejem nemovitou věc ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, okres Mělník, a to:
zastavěný pozemek p. č. 3341/29 o výměře cca 52 m2 v k. ú. Mšeno, vlastníkům pozemku p. č. st. 86 v k. ú. Mšeno.
Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 16.06.2021 pod číslem usnesení 6/52/2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/53/2021
RM schvaluje udělení plné moci radnímu panu Václavu Házemu k podpisu neodkladných dokumentů po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty v 27. týdnu 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.