OlešnoSkalní kaplička v Boudecké rokliFaraonOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 52 ze dne 16.06.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 52 konané dne 16.06.2021

Usnesení č. 1/52/2021
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“ vyhlášené dne 03. 06. 2021. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel jednu nabídku, která nesplňovala zadávací podmínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/52/2021
RM schvaluje novou opakovanou „Výzvu a zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011535.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/52/2021
RM schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Mšeno – Boleslavská, severní chodník", kde předmětem zakázky je vybudování jednostranného chodníku v severní části Boleslavské ulice ve Mšeně, který bude tvořen zpevněnou plochou a podélným přerušovaným zeleným pásem, a to včetně retenčních objektů. RM schvaluje oslovení firem: Stavební firma Neumann s. r. o., SaM silnice a mosty a. s., Šnajdr stavby Mělník, s.r.o., Ingstav Doksy, s. r. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/52/2021
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden – červen 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/52/2021
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/52/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to zastavěného pozemku p. č. 3341/29 o výměře cca 52 m2 v k. ú. Mšeno, vlastníkům pozemku p. č. st. 86 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/52/2021
RM doporučuje ZM prodat přímým prodejem nemovitou věc ve vlastnictví města v k. ú. Olešno, a to: zaplocenou část pozemku p. č. 1376/10 (lesní pozemek) o výměře cca 50 m2, vlastníkovi pozemku p. č. 1328/2 v k. ú. Olešno. Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 19.05.2021 pod číslem usnesení 8/50/2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/52/2021
RM schvaluje nový „Ceník pěstebních prací na lesním majetku města Mšena na LHC 101 408 Město Mšeno“ s platností od 1. 7. 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/52/2021
RM bere na vědomí plnění plánu zlepšování za rok 2020. RM schvaluje plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na r. 2021:
1. Akreditované vzdělávání koordinátorky (povinná účast účast na jednom ze školení v průběhu roku 2021 dle plánu NSZM – pravděpodobně vše bude absolvováno online.
Termín: v průběhu roku 2021 (nejpozději listopad 2021).
Odpovědnost: koordinátorka, politik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).
Realizace: tajemník
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 článků v médiích (Mšensko, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2021.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 A NSZM.
Termín: v průběhu roku 2021.
Odpovědnost: koordinátorka
Realizace: koordinátorka
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: v průběhu roku 2021.
Spolupráce: CENIA
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit budou-li realizovány s ohledem na vládní omezení v souvislosti s pandemií.
Odpovědnost: politik, koordinátorka
Realizace: politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod..
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2021 a 2. v druhé polovině roku 2021 (bude upřesněno dodatečně s ohledem na vládní omezení v souvislosti s pandemií.
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 13.09.2021
Odpovědnost: politik, koordinátorka
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci se spolky (se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy o partner. spolupráci uzavřené a spolupracuje se zejména v rámci celostátních kampaní).
Termín: v průběhu roku 2021.
Odpovědnost: politik, koordinátorka
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2021 a připravit plán zlepšování na rok 2022.
Termín:
Odpovědnost: politik, koordinátorka
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.