SedlecKostel sv. Martina - Masarykova uliceMasarykova škola ve MšeněVýstava prací žáků ZUŠ na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 16 z 31.05.2021


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 16
konaného dne 31.05.2021

Usnesení č. 1/16/2021
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2020 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/16/2021
ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2020. ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdrželo se 6 (pan Hanzl, pan Krúpa, pan Flígl, pan Jizba, pan Guttenberg st., paní Prieložná)
Neschváleno

Usnesení č. 3/16/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 07.04.2021 usnesením č. 1/47/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 05.05.2021 usnesením č. 1/49/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/16/2021
Vzhledem k příznivé situaci plnění rozpočtu města v roce 2021 schvaluje ZM rozpuštění rozpočtové rezervy města na nezbytné výdaje města, a to na:
- Doplatek za pořízení, instalaci a úpravy kontejnerového WC (cca 60 tis. Kč)
- Opravy hřišť a herních prvků ve Mšeně (cca 73 tis. Kč)
- Projekt zateplení DSM (cca 476 tis. Kč)
- Pořízení změny územního plánu (306 tis. Kč)
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/16/2021
ZM schvaluje financování opravy havarijního stavu mostku v Ráji z FRR (cca 2,5 mil. Kč).
Hlasování:
pro 7, proti 5 (paní Prieložná, pan Jizba, pan Guttenberg st., pan Flígl, pan Hanzl)
zdržel se 1 (pan Krúpa)
Nechváleno

Usnesení č. 6/16/2021
ZM schvaluje investiční záměr na akci „Město Mšeno – rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno“ v celkové výši 3,5 mil. Kč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/16/2021
ZM schvaluje dofinancování projektu VZT v ZŠ Mšeno a výstavbu nového chodníku v Boleslavské ulici ze zůstatku účtu města u ČNB ve výši cca 1,6 mil. Kč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/16/2021
ZM schvaluje darování částí kanalizačních přípojek, které se nacházejí na veřejném prostranství, vlastníkům připojených pozemků v ulicích Boleslavské, Růžové, Na Čihadle.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/16/2021
ZM schvaluje přijetí daru, a to:
části pozemku 225/4 o výměře 56 m2, dle GP č. 1077-46/2021 nově označenou jako pozemek
p. č. 225/5 v k. ú. a obci Mšeno, od vlastníka pozemku. ZM zároveň schvaluje darovací smlouvu mezi vlastníkem pozemku a městem Mšenem. Obdarované město dar od dárce přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (pan Hanzl, pan Krúpa, pan Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 10/16/2021
ZM ukládá tajemníkovi předložit zastupitelstvu na příští jednání kompletní položkový rozpočet včetně předávacího protokolu, zúčtování stavby včetně kopií faktur vztahujících se k investiční akci stavby cyklostezky do Stránky.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželi se 4 (pan Mach, pan Guttenberg ml., paní Nečasová, paní Oupická)
Schváleno

Usnesení č. 11/16/2021
ZM schvaluje výkup pozemků v k. ú. Mšeno:
p. č. 2984/1 (lesní pozemek, 3044 m2)
p. č. 3073 (lesní pozemek, 572 m2)
p. č. 2986/2 (ostatní plocha, 1558 m2)
p. č. 2986/1 (ostatní plocha, 20 m2)
celkem 5194 m2od majitelů pozemků za cenu 18 Kč/m2 Kč, tj. za cenu celkem 93.492 Kč.
Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 12/16/2021

ZM schválit výkup pozemku v k. ú. Mšeno p. č. 3177/121 (orná půda, 2065 m2) od majitelů pozemku za cenu celkem 70.000 Kč, tj. 33,89 Kč/m2. Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 13/16/2021
ZM schvaluje odkup 708 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě za cenu 366 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 259.128 Kč. Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu.
Hlasování:
pro 11, proti 1 (pan Flígl), zdržel se 1 (pan Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 14/16/2021
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2021 (2. kolo) takto:
- vlastníkům č. p. 126, výměna výplní otvorů, 1.500 Kč/m2 (plocha otvorů k žádosti - 7,427 m2). ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 15/16/2021

ZM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2021 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2021“ takto:

Grantové řízení Města Mšena 2021 - sportovní spolky
Název spolku, oblast, Kč
TJ Sokol Mšeno, C, 119.400 Kč
SK Mšeno, C, 51.600 Kč
SK Mšeno, B1, 72.100 Kč
TJ Sokol Mšeno, B1, 53.900 Kč
Enduro Klub Mšeno, B1, 38.090 Kč
Ž. A., B1, 29.400 Kč
Bike Mšeno, z. s., B1, 10.500
Šachová škola pat a mat, B1, 2.100 Kč
Celkem 377.090 Kč

Grantové řízení Města Mšena 2021 - ostatní spolky
Název spolku, oblast, Kč
SDH Mšeno, B2, 10.000 Kč
JAWA-MOTO-ČZ-Veterán Club Mšeno, B2, 10.000 Kč
ZO ČSCH Mšeno, B2, 9.000 Kč
Pevecký sbor Intermezzo ze Mšena, z. s., B2, 24.480 Kč
Český svaz včelařů, B2, 17.000 Kč
Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno, B2, 5.000 Kč
Farní sbor ČCE ve Mšeně, B2, 3.000 Kč
Šachová škola Pat a Mat z. s., A, 2.000 Kč
Celkem 80.418 Kč.

Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 16/16/2021
ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaploceného pozemku p. č. 1161 o výměře 79 m2, ostatní plocha, a zaploceného pozemku p. č. 1159 o výměře 72 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Olešno,vlastníkovi pozemku p. č. 1160 v k. ú. Olešno za cenu 200 Kč/m2, tj. celkem 30.200 Kč. Zveřejnění záměru přímého prodeje schválila RM dne 05.05.2021 pod č. u. 9/49/2021, vyvěšeno na ÚD dne 07.05.2021, sejmuto 24.05.2021. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedené pozemky.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (pan Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 17/16/2021

ZM schvaluje neuvolněným členům Zastupitelstva města Mšena pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství (svatební obřady)dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za každý den, kdy jsou svatební obřady vykonávány.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno