Sousoší panny Marie, foto: Petra NejedláRadnice v ziměSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 51 ze dne 02.06.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 51 konané dne 02.06.2021

Usnesení č. 1/51/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/51/2021
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“ vyhlášené dne 29. 4. 2021. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky, z nichž žádná nesplňovala zadávací podmínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/51/2021
RM schvaluje novou „Výzvu a zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011535.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/51/2021
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem Mšenem a společností KOBIT, spol. s r. o. dne 12.08.2020, kde předmětem dodatku je prodloužení plnění smlouvy do 30.06.2021, tj. dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (CAS) dle specifikovaných parametrů, z důvodu obtíží spojených s Covidem-19 na straně dodavatele.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/51/2021
RM podporuje myšlenku vzniku společné lesní školky v obci Chorušice a pověřuje starostu města k jednání o podmínkách spolupráce mezi obcemi.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/51/2021
RM schvaluje Spolku rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu provozu a rekonstrukce školy v Oknech.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/51/2021
RM revokuje usnesení č. 8/49/2021 ze dne 05.05.2021 a usnesení č. 11/50/2021 ze dne 19.05 2021 a schvaluje pronájem nemovité věci ve vlastnictví města, a to části pozemku p. č. 985 o výměře 14 m2, v k. ú. Jestřebice u Kokořína, za účelem umístění a provozu pojízdného občerstvení právnické osobě, a to společnosti 0813 s. r. o. se sídlem Kloboučnická 1735/26, 1400 Praha 4 – Nusle, IČO 10865365. Výše ročního nájmu činí 24.000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
a to na 12 měsíců, včetně inflační doložky. Při řádném plnění smlouvy ze strany nájemce bude radě opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců. RM zároveň stanovuje první období uzavření smlouvy na 19 měsíců, tj. od 01.06.2021 do 31.12.2022. Nájemné za rok 2021 bude účtováno v poměrné části.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.