SkramoušMěstské lázně po sezóněSkalička v ziměFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 49 ze dne 05.05.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 49 konané dne 05.05.2021

Usnesení č. 1/49/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/49/2021

RM schvaluje nabídku Ing. arch. Milana Salaby na zpracování veřejné zakázky „Změna územního plánu Mšeno“ za cenu 301.290 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/49/2021

RM doporučuje ZM schválit darování částí kanalizačních přípojek, které se nacházejí na veřejném prostranství, vlastníkům připojených pozemků v ulicích Boleslavské, Růžové, Na Čihadle.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/49/2021

RM doporučuje ZM schválit odkup 708 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě za cenu 366 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 259.128 Kč. Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let. Zároveň RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/49/2021
RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k. ú. Mšeno:
p. č. 2984/1 (lesní pozemek, 3044 m2)
p. č. 3073 (lesní pozemek, 572 m2)
p. č. 2986/2 (ostatní plocha, 1558 m2)
p. č. 2986/1 (ostatní plocha, 20 m2)
celkem 5194 m2 od majitelů pozemků za cenu 18 Kč/m2Kč, tj. za cenu celkem 93.492 Kč.
Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/49/2021

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku v k. ú. Mšeno:
p. č. 3177/121 (orná půda, 2065 m2)
od majitelů pozemku za cenu celkem 70.000 Kč, tj. 33,89 Kč/m2.
Financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti uplynulých let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/49/2021

RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. nákup dvou kusů sprchovacích hydraulických lůžek
pro ošetřovatelský úsek provozu DSM, a to dle předloženého návrhu.
RM souhlasí s nákupem majetku z prostředků FRM DS.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/49/2021

RM schvaluje pronájem nemovité věci ve vlastnictví města, a to části pozemku p. č. 985 o výměře 14 m2, v k. ú. Jestřebice u Kokořína, za účelem umístění a provozu pojízdného občerstvení fyzické osobě panu D. P. Výše ročního nájmu činí 24.000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, včetně inflační doložky. Při řádném plnění smlouvy ze strany nájemce bude radě opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců.
Zveřejnění záměru pronájmu bylo schváleno RM dne 07.04.2021 č. u. 13/47/2021 a zveřejněno na úřední desce dne 13.04.2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/49/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaploceného pozemku p. č. 1161 o výměře 79 m2, ostatní plocha, a zaploceného pozemku p. č. 1159 o výměře 72 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Olešno,vlastníkovi pozemku p. č. 1160 v k. ú. Olešno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/49/2021
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. j. 57086/2013-O25 mezi městem Mšenem (oprávněný) a společností České dráhy, a. s. (vlastník), kde touto smlouvou vlastník zřizuje oprávněnému osobní služebnost liniové stavby, spočívající v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku p. č. 3441/3 v k. ú. Mšeno cyklostezku, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1076-88/2021 vyhotoveným společností Tesařík a Frank geodetické práce, s.r.o., U Stadionu 467, Neratovice, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník, dne 12. 3. 2021 pod č. PGP - 454/2021-206 a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Služebnost podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH v sazbě aktuálně platné ke dni vzniku povinnosti přiznat a zaplatit DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/49/2021

RM doporučuje ZM přijmout usnesení:
ZM schvaluje neuvolněným členům Zastupitelstva města Mšena pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství (svatební obřady)dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za každý den, kdy jsou svatební obřady vykonávány o víkendu (sobota, resp. neděle).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/49/2021

RM jmenuje paní Helenu Strnadovou a pana místostarostu Jiřího Guttenberga členy Rady školy ZŠ Mšeno, p. o. za zřizovatele.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/49/2021
RM revokuje usnesení rady č. 4/46/2021 ze dne 17.03.2021 a schvaluje uzavření MŠ Mšeno, p. o. v roce 2021 v termínech dle nového předloženého plánu (od 1.8.2021 do 31.8.2021 s omezeným provozem pouze pro děti obou zaměstnaných rodičů a v nezbytně nutném případě).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.