OlešnoRájVojtěchovNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 48 ze dne 21.04.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 48 konané dne 21.04.2021

Usnesení č. 1/48/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje movitého majetku města, a to cisternové automobilové stříkačky Tatra T815 – CAS32, objem nádrže 9.000 litrů, obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena je 500.000 Kč.
Termín podávání nabídek je do 19.05.2021 do 14:00 hod..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/48/2021
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“, které upravují podmínky a výši příspěvku, který se poskytuje fyzickým osobám a neziskovým organizacím. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/48/2021
RM bere na vědomí Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/48/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky pro RD č. p. 61 na pozemku p. č. st. 303 v k. ú. Mšeno, ve prospěch pozemku p. č. st. 303, uzavřenou mezi městem Mšenem a oprávněnými L.K. a J.P. Předmětem smlouvy je kanalizační přípojka uložená do pozemku města p. č. 3341/10 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/48/2021
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky motocyklových závodů Enduro ve dnech 3.7. - 4.7.2021 průjezd po pozemcích města v katastru Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy a přiložené mapy. Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/48/2021
RM schvaluje zveřejnit záměr města přímého pronájmu (majiteli č. p. 111) nemovitého majetku ve vlastnictví města , kde předmětem pronájmu je část pozemku p. č. 3341/14, ostatní plocha, v k. ú. Mšeno o výměře 48 m2 za účelem soukromého využití - parkování.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/48/2021
RM bere návrh komise na rozdělení grantů spolkům v roce 2021na vědomí a navrhuje ZM rozdělit zbývající částku 5.000 Kč (vratka z roku 2020) takto:
- 2.000 Kč ZO ČSCH Mšeno u Mělníka
- 2.000 Kč Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Mšeno
- 1.000 Kč Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.