Radnice v ziměHra světelRájObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 47 ze dne 07.04.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 47 konané dne 07.04.2021

Usnesení č. 1/47/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/47/2021
RM projednala účetní závěrku města Mšena za rok 2020 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2020 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny“ (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a dále Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/47/2021
RM schvaluje „Výzvu a zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno“. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011535.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/47/2021

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno, p. o. ve výši necelých 4 mil. Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/47/2021

RM schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121775283“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je připojení odběrného elektrického zařízení města Mšena na adrese Na Skaličkách 31, Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/47/2021
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů“ uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., kde předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při zajištění zpětného odběru olověných automobilových a průmyslových baterií.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/47/2021
RM schvaluje navýšení úvazků Pečovatelské služby DSM a změnu v registraci terénní
a ambulantní sociální služby, a to:
1/ navýšení úvazků Pečovatelské služby DSM o jeden úvazek;
2/ změnu v registraci Pečovatelské služby DSM:
a) okruh osob - cílové skupiny občanů: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi,
b) časový rozsah poskytování sociálních služeb: denně v době od 7.00 do 19.00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/47/2021
RM, zřizovatel příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno, p.o. souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek z veřejného grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ, a to ve výši 250.000 Kč. Zřizovatel tímto uvádí, že žadatel je oprávněn přijmout nadační příspěvek do majetku organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/47/2021
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu č. 1 „Plánu rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. pro rok 2021“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/47/2021
RM schvaluje:
„Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2021 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2021 ve výši 1.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2021 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2021 ve výši 579.000 Kč je poskytována ke krytí odpisů DHM a krytí dalších nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0174/SOC/2020, které bylo poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 25. 2. 2020, ke kterému tímto zřizovatel přistupuje.
Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst.  L 7, 11. 1. 2012)." 
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/47/2021
RM schvaluje na základě žádosti JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB o povolení parkování pořádání uvedených akcí na náměstí Míru ve Mšeně:
18.04.2021 - Vymetání výfuků 8:00 - 10:30 hod.
26.06.2021 - XV. Jízda Kokořínskem 7:00 - 11:00 hod.
21.08.2021 - X. Sraz motocyklů ČS výroby 7:00 - 11:00 hod.
19.09.2021 - Zavírání šoupátek 9:00 - 10:30 hod.
Odpovědná osoba – jednatel VTCM Miroslav Živný.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/47/2021
RM schvaluje „Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“ uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Zásilkovna s. r. o., kde předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku p. č. 3441/5 o výměře 3 m2 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb. Zveřejnění záměru výpůjčky bylo schváleno RM dne 17.03.2021 č. u. 1/46/2021, zveřejněno na úřední desce dne 19.03.2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/47/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci ve vlastnictví města, a to části pozemku p. č. 985 o výměře 14 m2, v k. ú. Jestřebice u Kokořína, za účelem umístění a provozu pojízdného občerstvení.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/47/2021
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.), a to: pana Jiřího Guttenberga st..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.