Kostel sv. Martina - Masarykova uliceSkalička v ziměBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Mariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 46 ze dne 17.03.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 46 konané dne 17.03.2021

Usnesení č. 1/46/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nemovité věci ve vlastnictví města, a to části pozemku p. č. 3441/5 o výměře 3 m2, v k. ú. Mšeno, za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/46/2021
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem Mšenem a společností KOBIT, spol. s r. o. dne 12.08.2020, kde předmětem dodatku je prodloužení plnění smlouvy do 31.05.2021, tj. dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (CAS) dle specifikovaných parametrů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/46/2021
RM souhlasí, jako zřizovatel Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tématické zadání "Sociální oblast".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/46/2021
RM schvaluje uzavření MŠ Mšeno, p. o. v roce 2021 v termínech dle předloženého plánu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/46/2021
RM projednala Stanovená kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, ve školním roce 2021/2022. Proti stanoveným kritériím nemá RM námitek. Školským obvodem MŠ Mšeno, p. o. je území města Mšena včetně jeho místních částí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/46/2021
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Základní umělecké školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2020 ve výši 109.432,53 Kč a jeho rozdělení 90.000 Kč do rezervního fondu školy SÚ 413 a 19.432,53 Kč do fondu odměn školy SÚ 411.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/46/2021
RM schvaluje akci „Kokořínský kros“ v termínu 04.09.2021 na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/46/2021
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.