Obřadní síň radniceHradskopamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláEvangelický kostel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 45 ze dne 24.02.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 45 konané dne 24.02.2021

Usnesení č. 1/45/2021
RM schvaluje dar 2 kusů respirátorů občanům města nad 60 let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/45/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/45/2021
RM doporučuje ZM schválit aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/45/2021
RM doporučuje ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k. ú. Velký Újezd u Chorušic, k. ú. Mšeno a k. ú. Stránka u Mšena navržené v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena a pověřit starostu k podpisu Dohody o změně hranic obcí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/45/2021
RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru na financování cisternové automobilové stříkačky ve výši 4.000.000 s dobou splatnosti 5 let.
RM doporučuje ZM schválit převod uvolněných finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z rozpočtové kapitoly 5512 – PO na § 3113 – Základní školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/45/2021
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o užívání a provozování skládky Mšeno uzavřenou mezi městem Mšenem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. dne 23.12.2005 (Smlouva o užívání a provozování skládky Mšeno, jejímž předmětem je úplatné užívání skládky tuhého komunálního odpadu Skládka Mšeno, která je ve vlastnictví města), který upravuje podmínky ukládání odpadu a ceny po přijetí nového zákona o odpadech.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/45/2021
RM schvaluje předložené hospodaření Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2020 (účetní závěrku - rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu).
RM schvaluje čerpání rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. k 31.12.2020.
RM schvaluje plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2020.
RM schvaluje HV DSM p. o. za rok 2020 ve výši 23.788,74 Kč.
RM schvaluje převod HV za rok 2020 ve výši 23.788,74 Kč do rezervního fondu DSM, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/45/2021
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2021, ev. č. smlouvy poskytovatele S-0554/SOC/2021 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/45/2021
RM schvaluje inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2020, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku MŠ Mšeno, p. o. a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) MŠ Mšeno, p. o. v roce 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/45/2021
RM schvaluje „Zprávu o hospodaření za rok 2020“ Mateřské školy Mšeno p. o.
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Mateřské školy Mšeno, p. o., plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2020, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2020 ve výši 100.141,74 Kč a jeho převod 90.000 Kč do rezervního fondu a 10.141,74 Kč
do fondu odměn.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/45/2021
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 MŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/45/2021
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2020, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku ZUŠ Mšeno, p. o. a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) ZUŠ Mšeno, p. o. v roce 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/45/2021
RM schvaluje Závěrečnou úpravu plánu N/V Základní umělecké školy p. o. za rok 2020.
RM bere na vědomí provozní náklady ZUŠ Mšeno p. o. v letech 2019 a 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/45/2021
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Základní školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Mšeno, p. o. z hlavní činnosti za rok 2020 ve výši 445.584,63 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši 100.000 Kč a do rezervního fondu ve výši 335.584,63 Kč.
RM schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 7.700 Kč do rezervního fondu školy.
RM bere na vědomí plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů) ZŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/45/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky ve prospěch pozemku p. č. 20/28 v k. ú. Sedlec u Mšena, uzavřenou mezi městem Mšenem a manželi W., kde předmětem smlouvy je vodovodní přípojka uložená do pozemků města p. č. 419/1 a 20/6 v k. ú. Sedlec u Mšena, obec Mšeno, okres Mělník.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 5.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/45/2021
RM schvaluje pronájem ateliéru v domě č. p. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně paní
E. R.. Ateliér v podkroví: kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.03.2021, a to na 12 měsíců, včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.