Závěsný znakVečerní kašnaOlešnoMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 44 ze dne 03.02.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 44 konané dne 03.02.2021

Usnesení č. 1/44/2021
RM schvaluje nabídku ASČR z. s. na skupinové testování osob na Covid-19 formou Ag testů za účelem diagnostiky SARS-CoV2 metodikou antigenních testů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/44/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/44/2021
RM schvaluje cenovou nabídku firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. na akci „Mšeno, rekonstrukce VO v ul. Havlíčkova a Na Klůčku“ za cenu 399.460,57 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/44/2021
V souladu s nařízením vlády ČR č. 603/2020 Sb. ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů RM schvaluje (vydává) nové platové výměry ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města Mšena (ZŠ Mšeno, p. o., MŠ Mšeno, p. o., ZUŠ Mšeno, p. o., DSM Mšeno, p. o.) s účinností od 01.01.2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/44/2021
RM schvaluje inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2020, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku DS Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu. RM schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/44/2021
RM schvaluje Úpravu plánu č. 1/2020 Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/44/2021
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2020, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku ZŠ Mšeno, p. o. a bere na vědomí pořízení majetku (přírůstky) ZŠ Mšeno, p. o. v roce 2019 a 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/44/2021
RM schvaluje Odpisový plán na rok 2021 Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/44/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-6018490/VB/01 „Mšeno, Jezerní ul. p. č. 1654/2, rek. obj.“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN v rozsahu 26 bm na pozemku parc. č. 3403/1, v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 11.300 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/44/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6019412/2 „Mšeno, přípojka KNN, p. č. st. 414, Přemyslova“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové rozvody NNv rozsahu cca 9 bm na pozemku parc. č. 3341/12, ostatní plocha, v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 10.450 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/44/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro budoucí RD na pozemku p. č. 509/23 v k. ú. a obci Mšeno, ve prospěch pozemku p. č. 509/23, uzavřenou mezi městem Mšenem a manželi K.. Předmětem smlouvy je vodovodní přípojka uložená do pozemku města p. č. 3348/8 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/44/2021
RM bere na vědomí dokumenty Vyhodnocení participace a Harmonogram participace, doporučení z uvedeného dokumentu bude město využívat nejméně do 30.06.2024.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/44/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ateliéru v domě čp. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně. Ateliér v podkroví: kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Přihlášky se podávají do 24.02.2021 do 11:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.