Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieVečerní kašnaNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 14 z 30.11.2020


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 14
konaného dne 30.11.2020

Usnesení č. 1/14/2020
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 30.09.2020 usnesením č. 1/38/2020 a rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 11.11.2020 usnesením č. 1/40/2020 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželi se 2 (p. Hanzl, p. Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 2/14/2020
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením starostou města.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/14/2020
ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet města Mšena na rok 2021 ve výši:
37.709.000 Kč – příjmy,
37.709.000 Kč – výdaje,
a schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2021 – hospodářská činnost.
Hlasování:
8 pro, proti 4 (p. Guttenberg st., p. Hanzl, p. Jizba, p. Prieložná), zdrželi se 2 (p. Krúpa, p. Novák)
Schváleno

Usnesení č. 4/14/2020
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2022-2023.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, zdrželi se 4 (p. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Prieložná)
Schváleno

Usnesení č. 5/14/2020
ZM revokuje (ruší) usnesení ZM č. 4/6/2019 ze dne 20.05.2019.
Hlasování:
6 pro, 6 proti (p. Novák, p. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Prieložná, p. Guttenberg st.),
3 zdrželi se (p. Šulc, p. Uher, p. Flígl).
Neschváleno.

Usnesení č. 6/14/2020

ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj
na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM
na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu DSO EKOD na rok 2021.
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
14 pro, 1 proti (p. Prieložná), 0 zdrželo se
Schváleno

Usnesení č. 7/14/2020
ZM, na základě doporučení mistra technických služeb, schvaluje uvolnění z rozpočtové rezervy města částky 400.000 Kč na nákup použitého malotraktoru ISEKI s příslušenstvím.
Hlasování:
pro 8, proti 4 (p. Krúpa, p. Hanzl, p. Jizba, p. Prieložná), zdrželi se 3 (p. Guttenberg st.,
p. Novák, p. Flígl, )
Schváleno

Usnesení č. 8/14/2020
ZM schvaluje smlouvu o právu stavby na pozemku p. č. 231 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mšeně u Mělníka, Boleslavská 9, 27735 Mšeno, IČ:47007761 (s akceptací připomínek FS ČCE č. 1, 2, 3), za účelem umístění vrtů pro tepelná čerpadla pro Domov seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželi se 3 (p. Hanzl, p. Novák, p. Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 9/14/2020
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a souhlas s provedením stavby „Oprava mostu přes potok Pšovka v obci Ráj, Mšeno“
uzavřenou mezi městem Mšenem a Povodí Ohře, státní podnik.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 5 (p. Guttenberg st., p. Prieložná, p. Jizba, p. Krúpa, p. Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 10/14/2020
ZM schvaluje dostavbu splaškové kanalizace v ulici Růžová a financování stavby z FRR. Cena stavby 2 470 002,84 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 11/14/2020
ZM schvaluje cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre a. s. na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Řízené větrání kuchyně pro ZŠ Mšeno“ za cenu 280.000 Kč bez DPH.

Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 12/14/2020
ZM schvaluje dodatky smlouvy o poskytnutí dotace z FR - prodloužení termínu čerpání dotace z FR:
panu J. R., číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2019,
panu V. Š., číslo smlouvy: ev. č. FR-2/2020,
panu J. M., číslo smlouvy: ev. č. FR-3/2020,
panu P. V., číslo smlouvy: ev. č. FR-4/2020,
panu M. K., číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2020,
kde předmětem dodatku je čerpání dotace v roce 2021.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržela se (p. Prieložná), nehlasoval 1 (p. starosta)
Schváleno