Na SkaličkáchSousoší Immaculaty na nám. Míruvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 39 ze dne 21.10.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 39 konané dne 21.10.2020

Usnesení č. 1/39/2020
RM schvaluje záměr uzavřít smlouvu o právu stavby na pozemku p. č. 231 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mšeně u Mělníka, Boleslavská 9, 27735 Mšeno, IČ:47007761, za účelem umístění vrtů pro tepelná čerpadla pro Domov seniorů Mšeno, p. o.. RM pověřuje tajemníka přípravou smlouvy o právu stavby.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/39/2020
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu čerpání dotace z FR panu J. R., číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2019, a to čerpání dotace v roce 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/39/2020
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2021 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2022 a 2023.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/39/2020
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2022 a 2023.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/39/2020
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2021 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2022 a 2023.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/39/2020
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2021 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. na roky 2022 a 2023.
RM k předloženým materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/39/2020
RM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 Domova seniorů Mšeno, p. o. na rok 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/39/2020
RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 Domova seniorů Mšeno, p. o.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/39/2020
Rada města souhlasí s uzavřením MŠ Mšeno ve čtvrtek 29.10.2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/39/2020
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z RF MŠ Mšeno, p. o. na nákup myčky nádobí ve výši 30.000 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/39/2020
RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/39/2020
RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 92.140,68 Kč za pronájem místa pro operátora Vodafone do Rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o.. RM zároveň schvaluje použití části těchto finančních prostředků na financování realizace tzv. „generálního klíče“. Náklady budou činit cca mezi 30 – 40.000 Kč. Ostatní finanční prostředky budou použity dle domluvených pravidel.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/39/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní šachty pro rodinný dům č. p. 173, ve prospěch pozemku p. č. st. 292, uzavřenou mezi městem Mšenem a slečnou B. Š. Předmětem smlouvy je vodovodní šachta uložená do pozemku města p. č. 3341/15 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.200 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/39/2020
RM bere na vědomí Zápis ze Školské a kulturní komise RM ze dne 07.10.2020 a děkuje komisi za celoroční úspěšnou práci pro město Mšeno.
RM projednala předložený návrh rozpočtu Školské a kulturní komise RM na rok 2021.
RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/39/2020
RM schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec, 2m2, ze dne 01.05.2009, uzavřenou mezi městem Mšenem a panem Miloslavem Šrámkem
k datu 31.10.2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.