Mariánské sousoší na náměstí MíruHradskoNáměstí Míru ve MšeněSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 37 ze dne 02.09.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 37 konané dne 02.09.2020

Usnesení č. 1/37/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/37/2020
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka do Stránky" uzavřené mezi smluvními stranami městem Mšenem a společností: „ChT+SŽ – cyklo do Stránky“ se správcem: Chládek & Tintěra, a.s. a společníkem Silnice Žáček s. r. o., kde předmětem dodatku je:
Doba provedení celého díla je nejpozději do 28.09.2020 a nová cena díla včetně DPH 11.411.971,94 Kč. Důvodem navýšení ceny díla jsou vzniklé vícepráce dle požadavku investora.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/37/2020
RM schvaluje Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce s názvem „Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/37/2020
RM s ohledem na vysoké investiční náklady na přestavbu bývalé lékárny na veřejné WC doporučuje zastupitelstvu města pořízení sanitárního kontejneru 2 + 1.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/37/2020
RM doporučuje ZM schválit projektový záměr na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy Domova seniorů Mšeno“ dle předložených předběžných rozpočtů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/37/2020
RM schvaluje předloženou kapacitní listinu MŠ Mšeno, p. o. pro školní rok 2020/2021.
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno, p. o. pro školní rok 2020/2021 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., ve znění 43/2006 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena, průměrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí a tím je dodržen zákonný požadavek stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání. Toto zvýšení, resp. snížení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/37/2020
Rada města schvaluje převod finančních prostředků z RF MŠ Mšeno do investičního fondu ve výši 80.810 Kč a souhlasí s jejich použitím na nákup elektrického sporáku do kuchyně MŠ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/37/2020
RM schvaluje finanční dar ve výši 15.000 Kč paní V. T. B., jako náhradu za poškození rodinné hrobky v důsledku pádu borovice při silném větru na hrob.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/37/2020
RM neschvaluje opakovanou žádost SK Mšeno z. s. o snížení ceny nájmu za pronájem občerstvení na koupališti.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Schváleno.

Usnesení č. 10/37/2020
RM jmenuje nového člena Pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny pana Václava Nováka.
Hlasování:
0 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.
Neschváleno.

Usnesení č. 11/37/2020
RM schvaluje vstupné ve výši 100 Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 04.09.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/37/2020
RM doporučuje ZM odkup lesního pozemku p. č. 2446 v k. ú. Mšeno o výměře 2.968 m2 od majitele pozemku za cenu 25 Kč/m2, tj. 74.200 Kč celkem.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.