Radnice v ziměBusta T.G.M. v parku před školouNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 35 ze dne 15.07.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 35 konané dne 15.07.2020

Usnesení č. 1/35/2020
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“, „Zadávací dokumentaci, podmínky veřejné zakázky malého rozsahu“ na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice - Cinibulkova 471, Mšeno“ a schvaluje seznam oslovených firem: EPROREAL s. r. o., Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. , fyzická osoba podnikající Petr Jizba.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/35/2020
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na prodej cisterny v majetku města obálkovou metodou za minimální cenu 10.000 Kč nejvyšší nabídce. Termín do 14.8.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/35/2020
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu - hospodaření (plán výnosů a nákladů) za období 01/2020 – 06/2020“ Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/35/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro RD č. p. 131 na pozemku p. č. st. 576/1 v k. ú. Mšeno, uzavřenou mezi městem Mšenem a panem V. Š., zastoupeným firmou TIMAO s. r. o.. Předmětem smlouvy je vodovodní přípojka o délce cca 16,5 m a kanalizační přípojka o délce cca 38 m do pozemku města p. č. 950/8 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 5.000 Kč (vodovodní přípojka) a 5.000 Kč (kanalizační přípojka), celkem 10.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/35/2020
RM schvaluje finanční dar z rozpočtované částky (Par. 3392 – kulturní akce -30 tis. Intermezzo) organizační složky „Zájmová činnost v kultuře“ (Sbor Intermezzo) na rok 2020 ve výši 30.000 Kč „Pěveckému sboru Intermezzo ze Mšena, z. s.“ IČ 08920508 se sídlem ve Mšeně, Zahradní ul. 127. RM zároveň doporučuje zastupitelstvu města na svém příštím veřejném zasedání
zrušit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizační složku města Mšena „Zájmová činnost v kultuře“ ke dni přijatého usnesení.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/35/2020
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky motocyklových závodů Enduro-sprint ve dnech 29.8. – 30.8.2020 průjezd po pozemcích města v katastru Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy a přiložené mapy. Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/35/2020
RM schvaluje panu K. H. pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, kde předmětem pronájmu je část pozemku p. č. 3341/14 o výměře 30 m2 druh pozemku – ostatní plocha za účelem soukromého využití – skladování dříví (otopu) na zimu za cenu 720 Kč ročně. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 24.06.2020, číslo usnesení 9/34/2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.