Výstava prací žáků ZUŠ na radniciHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieVečerní kašnaMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 34 ze dne 24.06.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 34 konané dne 24.06.2020

Usnesení č. 1/34/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/34/2020

RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání zakázek č. O-052/20 mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s., kde předmětem smlouvy je společný postup veřejných zadavatelů při zajišťování řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce pro akci „Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/34/2020
RM schvaluje:
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem: „FZŠ - Mšeno - Cisternová automobilová stříkačka" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí.
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výběr dodavatele:
Firma: KOBIT, spol. s r. o.
Sídlo: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
IČ: 447 92 247
a vybraného dodavatele k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:
Firma: KOBIT, spol. s r. o.
Sídlo: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
IČ: 447 92 247
za cenu dodávky ve výši 6 478 700 Kč bez DPH a 7 839 227 Kč včetně DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/34/2020
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na realizaci veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně – zateplení“, uzavřený mezi městem Mšenem a společností PETRALaan s.r.o., kde předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/34/2020
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 9 uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem obcí EKOD a městem Mšenem, kde předmětem smlouvy je půjčitelem přenechání k bezplatnému užívání vypůjčiteli vypůjčené věci dle inventurního soupisu, který je přílohou této smlouvy, na dobu uvedenou v čl. III této smlouvy o výpůjčce.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/34/2020
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/34/2020
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden – červen 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/34/2020
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce MŠ Bc. Daně Svobodové za období leden – červen 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/34/2020
RM schvaluje zveřejnit záměr města přímého pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, kde předmětem pronájmu je část část pozemku p. č. 3341/14, ostatní plocha v k. ú. Mšeno o výměře 30 m2 za účelem skladování dříví (otopu) na zimu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/34/2020
RM schvaluje pana Františka Šulce jako pověřenou osobu pro ARS a DRS. Komunikační e-mail hasicimestamsena@email.cz
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/34/2020

RM schvaluje plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na r. 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.