OlešnoSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouInteriér kostela sv. MartinaOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 12 z 15.06.2020


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 12
konaného dne 15.06.2020

Usnesení č. 1/12/2020
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2019 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/12/2020
ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2019 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 3/12/2020
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 11.03.2020 usnesením č. 2/28/2020, rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 22.04.2020 usnesením č. 1/30/2020 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 03.06.2020 usnesením č. 1/33/2020 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 4/12/2020
ZM schvaluje dar živnostníkům, kteří měli uzavřenou provozovnu v souvislosti s nařízením vlády v době nouzového stavu ve výši 5.000 Kč a schvaluje odpuštění 2 měsíčního nájemného těm, kteří jsou v provozovnách města.
Živnostník nebo podnikatel musel mít zastavenu činnost nařízením vlády o nouzovém stavu a jeho živnost musela být k tomuto datu aktivní. Musel být registrován se sídlem ve Mšeně, nebo mít svou provozovnu na území Mšena. Žadatel také nesměl mít, v uvedeném období, jiný příjem ze závislé činnosti.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželo se 4 (František Šulc, Alena Oupická, Jiří Guttenberg – místostarosta, Mgr. David Hanzl)
Schváleno.

Usnesení č. 5/12/2020
ZM projednalo „Zprávu o uplatňování územního plánu Mšeno k roku 2020“ a schvaluje v souladu se zprávou pořídit změnu č. 1 územního plánu, včetně projednání požadavků vlastníků pozemků. Lhůta pro podávání požadavků je do konce září 2020. ZM zároveň určuje p. starostu Ing. Martina Macha zastupitelem, který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem, tj. odborem výstavby a rozvoje MěÚ Mělník. 
Hlasování:
pro 8, proti 3 (pan Guttenberg st., pan Hanzl, pan Jizba), zdrželi se 2 (pan Šulc, paní Prieložná)
Schváleno

Usnesení č. 6/12/2020
ZM projednalo nabídku Komerční banky, a. s. na investiční financování (úvěr) cyklostezky do Stránky a schvaluje přijetí úvěru od této společnosti a zároveň schvaluje úvěrovou smlouvu uzavřenou mezi touto společnosti a městem Mšenem.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 2 (pan Hanzl, pan Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 7/12/2020
ZM ukládá starostovi města, aby nejpozději na následujícím jednání ZM předložil, vzhledem k očekávaným výpadkům příjmů rozpočtu města, soubor opatření v oblasti výdajů tak, aby zohledňoval očekávanou situaci. Do doby projednání opatření v ZM ukládá radě města, aby se zdržela schválení investičních nákladů, včetně nákladů na studie.
Hlasování:
pro 5, proti 8 (starosta, místostarosta, Tomáš Uher, Mgr. Hana Nečasová, Alena Oupická, Martin Kauler, Václav Háze, František Šulc), zdrželi se 0
Neschváleno.

Usnesení č. 8/12/2020
ZM schvaluje výstavbu tlakové kanalizace Mšeno - „Na Čihadle“ a financování stavby z FRR. Cena stavby 3.645.242,99 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 9/12/2020
ZM schvaluje Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku koupi z pozemku p. č. 439/20 v k. ú. Mšeno o výměře 11 622m2, druh pozemku orná půda, oddělenou část pozemku o výměře 2 132 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 439/1 část l do svého vlastnictví za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. celkem 2 132 Kč od vlastníků pozemku. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem Mšenem a vlastníky pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 9, proti 2 (Jiří Guttenberg st., Mgr. David Hanzl), zdrželi se 2 (Mgr. Marcela Prieložná, Petr Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 10/12/2020
ZM se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů při nákupu nové CAS pro JSDH Mšeno.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. David Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 11/12/2020
ZM schvaluje předložený plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 12/12/2020
ZM schvaluje výkup nově vzniklého pozemku p. č. 3559 a, b v k. ú. Mšeno (dle GP č. 1041-6/2020, 3 + 7 m2) pod komunikací od vlastníků pozemků p. č. st. 115/1 a p. č. st. 115/3 za smluvní cenu 200 Kč/m2. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 13/12/2020

ZM ukládá panu místostarostovi, jakožto zástupci města, tedy vlastníka pozemků v honitbě Mšeno, aby projednal s Mysliveckým sdružením Nosálov, Sedlec, Mšeno a Houska vzniklou situaci a předložil ZM způsob řešení.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželi se 4 (pan starosta, pan místostarosta, Alena Oupická, Martin Kauler)
Schváleno

Usnesení č. 14/12/2020
ZM schvaluje záměr přímého prodeje částí pozemků p. č. 713, 11/1 a 11/15 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města majitelům přilehlých pozemků.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Václav Novák)
Schváleno

Usnesení č. 15/12/2020
ZM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2020 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2020“ takto:
Grantové řízení Města Mšena 2020 - sportovní spolky
Název spolku, oblast, Kč
TJ Sokol Mšeno, C, 117.000 Kč
SK Mšeno, C, 54.000 Kč
SK Mšeno, B1, 100.000 Kč
TJ Sokol Mšeno, B1, 51.100 Kč
Enduro Klub Mšeno, B1, 35.000 Kč
Ž. A., B1, 42.000 Kč
Celkem Kč 399.100 Kč
Zbývá k rozdělení 65.540 Kč
Grantové řízení Města Mšena 2020 - ostatní spolky
Název spolku, oblast, Kč
Český svaz včelařů, C, 5.400 Kč
SDH Mšeno, B2, 20.000 Kč
JAWA-MOTO-ČZ-Veterán Club Mšeno, B2, 10.000 Kč
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, B2, 5.000 Kč
Myslivecký spolek Houska, B2, 0 Kč
Český svaz včelařů, B2, 20.000 Kč
Myslivecký spolek Liška Sedlec, B2, 0 Kč
Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno, B2, 19.968 Kč
Farní sbor ČCE ve Mšeně, B2, 0 Kč
Rybářské sdružení ve Mšeně, B2, 0 Kč
Šachová škola Pat a Mat z. s., A, 3.000 Kč
Celkem Kč 92.928 Kč
Zbývá k rozdělení 9.560 Kč
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Václav Novák)
Schváleno

Usnesení č. 16/12/2020
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2020 takto:
- pan D. R., 12.000 Kč, č. p. 358, oprava fasády
- pan K. M., 2. kolo, parcel. č. 120/2, oprava štukové zdi
- pan M. J., 18.160 Kč, č. p. 315, výměna oken
- pan P. M., 2. kolo, č. p. 239, výměna oken
- pan Š. V., 100.000 Kč, č. p. 253, rekonstrukce fasády vč. výměny oken
- pan V. P., 22.000 Kč, č. p. 289, výměna oken
- Celkem 152.160 Kč.
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržely se 2 (Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická)
Schváleno

Usnesení č. 17/12/2020
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 ve výši 450 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 38 000 Kč na akci oprava omítek a zhotovení drenáže zadní fasády Městských lázní Mšeno + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 38 560 Kč.
b) 14 000 Kč na repasi a nátěr 1 ks dvoukřídlých dveří v sokolovně ve Mšeně (truhlářské práce + fládr) + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 3 000 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 12 928 Kč.
c) 387 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně – III.etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 77 482 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %,
tj. 310 334 Kč.
Nevyčerpaná částka dotace ve výši 11 000 Kč bude vrácena zpět MK ČR.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 18/12/2020
ZM schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti ve Mšeně na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - IV. etapa" v roce 2020 ve výši 60.000 Kč, financování ze zůstatku Fondu regenerace.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 19/12/2020
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena mezi městem Mšenem a obcemi Kadlín, Kanina, Nosálov, Stránka, Lobeč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno