OlešnoOlešnoSkramoušSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 33 ze dne 03.06.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 33 konané dne 03.06.2020

Usnesení č. 1/33/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/33/2020
RM v souladu s vyhláškou č. 260/2016 Sb. o stanovení podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, schvaluje tyto oprávněné osoby, které provedou odšifrování a otevření elektronických nabídek pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení „Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš“:
1. Ing. Petra Fuxová, KPÚ pro SK a HMP
náhradník – Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník
2. Ing. Petr Borovička, KPÚ pro SK a HMP
náhradník – Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/33/2020

RM na základě § 42 zákona a podkapitoly 3.3.4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek schvaluje komisi v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš“ za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k provedení hodnocení nabídek.
1. Bc. Jana Machulková, DiS, Pobočka Mělník
náhradník – Ing. Petra Fuxová, KPÚ pro SK a HMP
2. Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
náhradník - Ladislava Jansová, Pobočka Mělník
3. Ing. Martin Mach, město Mšeno, starosta
náhradník – Jiří Guttenberg, město Mšeno, místostarosta
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/33/2020

RM schvaluje pořízení studie akumulace srážkových vod na pozemku p. č. 398/4 v k. ú. Mšeno od firmy TIMAO s. r. o. za cenu 71.632 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/33/2020
RM projednala návrh komise pro rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2020 a doporučuje ZM schválit rozdělení takto: - pan D. R., 12.000 Kč, č. p. 358, oprava fasády
- pan K. M., 2. kolo, parcel. č. 120/2, oprava štukové zdi
- pan M. J., 18.160 Kč, č. p. 315, výměna oken
- pan P. M., 2. kolo, č. p. 239, výměna oken
- pan Š. V., 100.00 Kč, č. p. 253, rekonstrukce fasády vč. výměny oken
- pan V. P., 22.000 Kč, č. p. 289, výměna oken
- Celkem 152.160 Kč,
RM zároveň doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/33/2020
RM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 pro rok 2020 Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/33/2020
RM uděluje Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání Sociální oblast pro DSM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/33/2020
RM schvaluje:
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2020 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2020 ve výši 1.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2020 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2020 ve výši 579.000 Kč je poskytována ke krytí odpisů DHM a krytí dalších nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0174/SOC/2020, které bylo poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 25. 2. 2020, ke kterému tímto zřizovatel přistupuje.
Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. Věst. L 7, 11. 1. 2012)."
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/33/2020
RM souhlasí za zřizovatele se zapojením Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji III“ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
Cílem projektu je zabezpečit bezplatné školní stravování ve školním roce 2020/2021 pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let. Jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nachází v hmotné nouzi.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/33/2020
RM revokuje usnesení RM č. 12/26/2020 ze dne 05.02.2020 a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6023335/VB/02 „Mšeno, Mělnická ul., kNN, p. č. st. 120/2, RD“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1049-413/2020, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 18.05.2020 pod č. PGP- 822/2020-206 na pozemku města parc. č. 3341/53, v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.