VojtěchovInteriér kostela sv. MartinaFaraonObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 32 ze dne 20.05.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 32 konané dne 20.05.2020

Usnesení č. 1/32/2020
RM schvaluje vítěze a uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, firmu S WHG s. r. o.. Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně - výměna zdroje tepla. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010407. Cena: 2.183.970,39 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/32/2020
RM schvaluje vítěze a uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, firmu PETRAlaan s. r. o.. Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně – zateplení. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010407. Cena: 258.636,65 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/32/2020
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, uzavřenou podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi Středočeským krajem a městem Mšenem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/32/2020

RM projednala nabídku Komerční banky, a. s. na investiční financování (úvěr) cyklostezky do Stránky a doporučuje ZM schválení přijetí úvěru od této společnosti a schválení úvěrové smlouvy od této společnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/32/2020
RM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2020 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a doporučuje ZM rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2020“ dle návrhu komise schválit.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/32/2020

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem a paní N. F., kde předmětem smlouvy je umístění pod povrchem služebných pozemků ve vlastnictví města p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena vodovodní přípojky k domu č. p. 62 na st. p. č. 10/1 v k. ú. Sedlec u Mšena v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 207-16e/2019 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 27.04.2020 pod č. PGP – 642/2020-206. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.