Na SkaličkáchObřadní síň radniceOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 31 ze dne 06.05.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 31 konané dne 06.05.2020

Usnesení č. 1/31/2020
RM schvaluje Zadávací dokumentaci dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 56 Zákona v otevřeném řízení s názvem: „FZŠ - Mšeno - Cisternová automobilová stříkačka“, kde předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/31/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Mšenem a panem Radkem Andrlem, kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti a provozování stavby zařízení dešťové a splaškové kanalizace včetně retenční nádrže, která bude umístěná na pozemcích p. č. 402 a 411 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví pana Radka Andrleho, v rozsahu: dešťová kanalizace cca 60m a splašková kanalizace cca 60m, včetně umístění 1 ks retenční nádrže. Náhradou za zřízení věcného břemene bude vybudování kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a přípojky NN pro chatu ev. č. 50 na pozemku st. p. č. 734 na náklady města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/31/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Mšenem a panem Karolem Hovorkou, kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti a provozování stavby zařízení dešťové kanalizace a splaškové kanalizace, která bude umístěna na pozemku p. č. 401 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví pana Karola Hovorky, v rozsahu: dešťová kanalizace cca 37m a splašková kanalizace cca 18m, včetně umístění 1 ks RŠ.
Věcné břemeno se v budoucnu zřídí úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 11.100 Kč + DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/31/2020
RM schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mezi stranami objednatelem městem Mšenem a zhotovitelem společností EKOD Servis s. r. o., kde předmětem smlouvy je komplexní zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady skupiny 20 dle přílohy vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, na celém správním území města Mšena, a to v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/31/2020
RM schvaluje zahájení individuální výuky HO ZUŠ Mšeno v hlavní budově ve Mšeně a na pobočce v Byšicích od pondělí 11. 5. 2020 za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/31/2020
RM schvaluje zahájení provozu MŠ Mšeno od 11.5.2020 dle pokynu MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který stanovuje základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/31/2020
Na základě žádosti společnosti DIMATEX CS, spol. s. r. o. RM schvaluje prominutí
platby/nájmu za kontejnery na textil za období 3 měsíce (12.03.2020 – 12.06.2020).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/31/2020
RM schvaluje a vydává Nařízení města Mšena č. 1/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád. (změna přílohy č. 1 a zrušení nařízení č. 2/2019, kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/31/2020
RM schvaluje pro rok 2020 náborovou akci, a to poskytnutí jedné permanentní vstupenky na koupaliště ve Mšeně za registraci dítěte v roce 2020 u pediatrického lékaře ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.