Na SkaličkáchBrusnéNáměstí Míru panoramatickyVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 30 ze dne 22.04.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 30 konané dne 22.04.2020

Usnesení č. 1/30/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/30/2020
RM schvaluje
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Cyklostezka do Stránky" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele:
Společnost: „ChT+SŽ – cyklo do Stránky“
Správce: Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881
Společník: SILNICE ŽÁČEK s.r.o.,
Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČO: 44569432 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Společnost: „ChT+SŽ – cyklo do Stránky“
Správce: Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881
Společník: SILNICE ŽÁČEK s.r.o.,
Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČO: 44569432
za cenu díla 9 330 174,77 Kč bez DPH a 11 289 511,47 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona obdobně.
Zodpovídá: Ing. Martin Mach.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/30/2020
RM schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci
pro zpracování nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané
v souladu s aktuálním zněním podmínek a pokynů vymezených v dokumentu Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, který je v souladu
s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
Název veřejné zakázky:
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně - výměna zdroje tepla.
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010407
a
Název veřejné zakázky:
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně – zateplení.
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010407
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/30/2020
RM projednala „Zprávu o uplatňování územního plánu Mšeno k roku 2020a doporučuje ZM v souladu se zprávou pořídit změnu č. 1 územního plánu, včetně zapracování požadavků vlastníků pozemků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/30/2020
RM projednala Stanovená kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Havlíčkova 273, 377 35 Mšeno ve školním roce 2020/2021. Proti stanoveným kritériím nemá RM námitek.
Školským obvodem MŠ Mšeno, p. o. je území města Mšena včetně jeho místních částí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/30/2020
RM projednala a neschvaluje žádost o omezení rychlosti a tonáže v Sedlci.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.