SedlecOltář v kostele sv. MartinaSedlecSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 29 ze dne 25.03.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 29 konané dne 25.03.2020

Usnesení č. 1/29/2020
RM projednala účetní závěrku města Mšena za rok 2019 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2019 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a dále Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/29/2020
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno – oddělení dospělých a elektrokotelna“ firmu ANTISTAV s. r. o., IČ 033 61 985, Studentská 78/25, Karlovy Vary za cenu 1.277.571 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/29/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-6026004, mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN (5 bm) na pozemku parc. č. 509/1 (ostatní plocha) v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 10.100 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.