Městský znak na radniciMěstská pečeťEvangelický kostelBezděz (foto: Zd. Bergl)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 28 ze dne 11.03.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 28 konané dne 11.03.2020

Usnesení č. 1/28/2020
Rada města Mšena po dohodě s ředitelem Základní umělecké školy Mšeno, p. o. rozhodla na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uzavřít provoz Základní umělecké školy Mšeno, p. o. od 12.03.2020 do odvolání.
Rada města Mšena současně rozhodla prozatím neuzavírat provoz Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/28/2020

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Mšena na r. 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/28/2020
RM schvaluje ZUŠ Mšeno, p. o. návrh na vyřazení majetku dle předloženého seznamu
(protokolu o nefunkčnosti spotřebičů).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/28/2020
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z RF MŠ Mšeno, p. o. ve výši 66.010,17 Kč
na vybudování vjezdu do školní zahrady.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/28/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025951/1, kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti a provozování stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a pojistková skříň SS200 na pozemku parc. č. 3341/27, v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 1.100 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/28/2020
RM schvaluje akci „Swingová tančírna na plovárně“ v termínu 13.06.2020 na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce. Odpovědná osoba – Anna Hůlková.
Zároveň RM doporučuje ZM zařadit akci do vyhlášky o nočním klidu s výjimkou do 24:00 h.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/28/2020
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč ZO ČSV Skalsko k zajištění cen oblastního kola soutěže Zlatá včela pro Prahu a Středočeský kraj, které se uskuteční 25.04.2020.
RM zároveň doporučuje příště podávat žádost o finanční příspěvek do Grantového řízení města Mšena pro spolky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/28/2020
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/28/2020
RM schvaluje vybírání dobrovolného vstupného na tyto akce pořádané kulturní komisí města Mšena:
- Divadelní představení pro děti a dospělé (4 akce v průběhu roku)
- Dětský den v Debři
- Diskotéka pro děti
- Koncert pro Světlušku (výtěžek bude odevzdán na charitativní účely konta Světlušky)
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.