Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláVečer před kostelem sv. MartinaKlika, kostel sv. MartinaSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 27 ze dne 26.02.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 27 konané dne 26.02.2020

Usnesení č. 1/27/2020
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“,Zadávací dokumentaci“ a seznam pro oslovení firem na akci „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno – oddělení dospělých a elektrokotelna“.
Oslovené firmy:
AQUATEST a. s., IČ 447 94 843, sídlo Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
ANTISTAV s. r. o., IČ 033 61 985, sídlo Studentská 78/25, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
AZBESTOP a. s., IČ 025 30 562, sídlo Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
TREPART s. r. o., IČ 259 17 838, sídlo Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 – Chodov
Ekostar, spol. s r. o., IČ 416 91 971, sídlo Mezi rolemi 54/10, 158 00 Praha 5
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/27/2020
Rada města
I. schvaluje
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Cyklostezka do Stránky“.
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH.
II. souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise
1. Jiří Guttenberg, místostarosta
2. Ing. Martin Mach, starosta
3. Mgr. Hana Nečasová, členka rady
náhradník komise
1. Ing. Josef Bárta
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
a v jeho nepřítomnosti Bc. Vendula Šestáková, vedoucí odboru organizačního a správního MěÚ Mšeno.
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta, společně s jednou osobou zadavatele otevřel elektronicky podané nabídky, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.
III. pověřuje
starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
Zodpovídá: Ing. Martin Mach, starosta, termín: 31. 5. 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/27/2020
RM schvaluje uzavření
Příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Mšenem a Ing. Josefem Bártou (IČO 74690728),
kde předmětem smlouvy je organizace a vedení celého průběhu zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 a dalších §§ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů směřujícího k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka do Stránky“ za cenu 55.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/27/2020
RM schvaluje uzavření
Příkazní smlouvy „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně“ uzavřené mezi městem Mšenem a:
1. Energy Benefit Centre a. s., Příkazní smlouva č. 04-20-12, cena 67.000 Kč bez DPH,
kde předmětem smlouvy je administrace projektu.
2. Energy Benefit Centre a. s., Příkazní smlouva č. 04-20-13, cena 76.000 Kč bez DPH,
kde předmětem smlouvy je technický dozor stavebníka.
3. Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o., Příkazní smlouva č. 05-20-07, 35.000 Kč bez DPH,
kde předmětem smlouvy je příprava podkladové dokumentace, vyhlášení, posouzení a hodnocení nabídek, ukončení VŘ.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/27/2020
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2019,
RM schvaluje meziroční snižování nákladů (plnění závazných ukazatelů) Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/27/2020
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Mšeno, p. o., plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2019, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2019
ve výši 78.004,49 Kč a jeho převod 66.004,49 Kč do rezervního fondu a 12.000 Kč do fondu odměn Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/27/2020
RM schvaluje předložené hospodaření Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2019.
RM schvaluje čerpání rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. k 31.12.2019.
RM schvaluje plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno Mšeno, p.o. za rok 2019. Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/27/2020
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Domova seniorů Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2019 ve výši 179.722,85 Kč a jeho převod do rezervního fondu DSM Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/27/2020
RM schvaluje závěrečnou rozpočtovou úpravu plánu N/V Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/27/2020
RM schvaluje vyhodnocení hospodaření Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2019.
RM schvaluje „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2019 – 12.2019“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o..
RM schvaluje meziroční nárůst nákladů (plnění závazných ukazatelů)
Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/27/2020
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Základní umělecké školy Mšeno, p. o.,
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje hospodářský výsledek z běžné činnosti Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2019 ve výši 34.045,28 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy SÚ 413.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/27/2020
RM schvaluje „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2019 – 12.2019 s návrhem“ Základní školy Mšeno, p. o..
RM schvaluje „Bilanci výdajů ZŠ Mšeno 2018 – 2019“ (plnění závaz. ukazatelů).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/27/2020
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2019:
hlavní činnost –152.713,48 Kč, kde ztráta bude pokryta z účtu nerozdělených zisků a ztrát
z minulých let, hospodářská činnost 25.970,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/27/2020

RM schvaluje na základě žádosti JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB o povolení parkování, pořádání uvedených akcí na náměstí Míru ve Mšeně:
18.04.2020 – Vymetání výfuků (08:00 - 10:30 hod.)
20.06.2020 – XIV. Jízda Kokořínskem (07:00 - 12:00 hod.)
15.08.2020 – IX. Sraz motocyklů ČS výroby (07:00 -10:00 hod.)
20.09.2020 – Zavírání šoupátek (09:00 - 10:30 hod.)
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15,/27/2020
RM schvaluje poplatek za skenování dokumentů na MěÚ Mšeno a jejich následné odeslání na určený e-mail, a to dle počtu stran ve výši:
1 - 20 stran 20,- Kč, za každou další stránku nad 20 stran + 1,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.