Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouMariánské sousoší na náměstí MíruVýstava prací žáků ZUŠ na radniciBusta F.Palackého

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 11 z 17.02.2020


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 11
konaného dne 17.02.2020

Usnesení č. 1/11/2020
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2019, schválené Radou města Mšena dne 11.12.2019 usnesením č. 1/24/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města na rok 2019,
schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2019 na základě pověření ZM, č. usnes. 2/10/2019 ze dne 02.12.2019.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 15.01.2020 usnesením č. 2/25/2020 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/11/2020
ZM, v případě, že projekt Cyklostezky do Stránky obdrží obdrží kladné hodnocení od dotačního orgánu, schvaluje financování akce pomocí překlenovacího úvěru na dotační část (na 90% akce) a zbytek financování s použitím vlastních zdrojů z FRR.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (pan Hanzl, pan Flígl, paní Prieložná)
Schváleno

Usnesení č. 3/11/2020
ZM schvaluje uspořádání ankety v Sedlci o zájem využívání hnědých popelnic.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdrželi se 7 (pan starosta, pan místostarosta, paní Oupická, pan Uher, paní Nečasová, pan Háze, pan Šulc)
Neschváleno

Usnesení č. 4/11/2020
ZM schvaluje:
1. bezúplatný převod pozemků, a to:
p. č. 3341/50 o výměře 86 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/52 o výměře 655 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/54 o výměře 1091 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001, obec Mšeno, k. ú. Mšeno, a to z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje, a o tom schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem, jakožto dárcem a Středočeským krajem, jakožto obdarovaným s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků bylo schváleno Radou města Mšena dne 15.01.2020 , č. usnesení 3/25/2020
a dále ZM schvaluje
2. bezúplatné nabytí pozemků, a to:
p. č. 3341/55 o výměře 1 m2 – ostatní plocha
p. č. 3368/3 o výměře 518 m2 – ostatní plocha
p. č. 3368/4 o výměře 236 m2 – ostatní plocha
p. č. 3374/2 o výměře 1090 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 915, obec Mšeno, k. ú. Mšeno, a to z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena, a o tom schvaluje darovací smlouvu mezi Středočeským krajem, jakožto dárcem a městem Mšenem, jakožto obdarovaným, s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/11/2020
ZM schvaluje koupi Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 1032-592/2019, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 15.01.2020 z pozemku p. č. 340 v k. ú. Mšeno o výměře 2889 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Mšeno, oddělenou část pozemku o výměře 50 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 340/2, nově druh pozemku ostatní plocha, do svého vlastnictví za cenu dohodou ve výši 200 Kč/1 m2, tj. celkem 10.000 Kč od vlastníka pozemku. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 6/11/2020
ZM schvaluje koupi 1/10, tj. 28,1 m2 pozemku p. č. 3528 v k. ú. Mšeno od majitelky 1/10 paní A. Vondrové za cenu 100 Kč/m2, tj. celkem za 2.810 Kč. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedenou 1/10 pozemku mezi městem Mšenem a vlastnicí pozemku.
Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/11/2020
ZM vyhlašuje druhé kolo pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání žádostí do 31. března 2020.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/11/2020
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena mezi městem Mšenem a obcí Nebužely.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/11/2020
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena mezi městem Mšenem a obcí Vrátno.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/11/2020
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč společnosti Nuovodent Mělník s. r. o. na provoz stomatologické zubní pohotovosti na Mělníku pro občany města Mšena v roce 2020.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (paní Prieložná), zdrželi se 2 (pan Hanzl, pan Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 11/11/2020
ZM jmenuje pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu paní Prieložnou, paní Nečasovou, pana Flígla, pana Jizbu členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2020 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno