Vojtěchovvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláInteriér kostela sv. MartinaRadnice v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 26 ze dne 05.02.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 26 konané dne 05.02.2020

Usnesení č. 1/26/2020
RM projednala a bere na vědomí technickou specifikaci hasičského zásahového vozidla CAS20 v přibližné ceně 7,5 mil. Kč a schvaluje zaslání této technické specifikace Hasičské záchranné službě Středočeského kraje.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/26/2020
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání a provozování skládky Mšeno ze dne 23.12.2005 mezi městem Mšenem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., kde předmětem dodatku je garance uložit městu na skládku minimální roční množství odpadů ve výši 20.000 tun a garance ceny za 1 tunu směsného komunálního odpadu ve výši 474 Kč (včetně rekultivační rezervy) pro rok 2020. Dodatek nabývá platnosti 01.06.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/26/2020
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2019, schvaluje návrh na vyřazení přebytečného majetku Základní školy Mšeno, p. o. a bere na vědomí přírůstky majetku školy za rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/26/2020
RM schvaluje Úpravu plánu č. 2/2019 rozpočtu Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/26/2020
RM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2019“, schvaluje inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/26/2020
RM schvaluje inventarizaci Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2019
a bere na vědomí majetek pořízený v roce 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/26/2020
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2019 a schvaluje návrh na vyřazení majetku DSM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/26/2020
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020, ev. č. smlouvy poskytovatele S-1144/SOC/2020 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh. Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/26/2020
RM schvaluje finanční dar společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.
ve výši 2.000 Kč na pořízení nového Babyboxu pro Nemocnici Mělník.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/26/2020
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově úřadu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/26/2020
RM doporučuje ZM vyhovět žádosti o poskytnutí dotace společnosti Nuovodent s. r. o. Mělník na zajištění provozu zubní pohotovosti na Mělníku v roce 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/26/2020
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-6023335/VB/02 „Mšeno, Mělnická ul., kNN, p. č. st. 120/2, RD“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1030-10598/2018, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 18.12.2019 pod č. PGP- 2201/2019-206 na pozemku města parc. č. 3341/24, v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/26/2020
RM jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů paní Mgr. Galinu Čermákovou vedoucí organizační složky „Zájmová činnost v kultuře“, kterou zřizuje město Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/26/2020
RM schvaluje nákup elektronického zařízení pro přesný chod kostelních věžních hodin od hodináře pana Jiřího Maleckého, Mělník.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasovala.
Schváleno.