Drážní most v HlovciSkalička v ziměHradskoBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 25 ze dne 15.01.2020


  Usnesení
ze schůze RM č. 25 konané dne 15.01.2020

Usnesení č. 1/25/2020
RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města na rok 2019, schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2019 na základě pověření ZM, č. usnes. 2/10/2019 ze dne 02.12.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/25/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Mšena na r. 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/25/2020
RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví města
p. č. 3341/50 o výměře 86 m2 – ostatní plocha,
p. č. 3341/52 o výměře 655 m2 – ostatní plocha,
p. č. 3341/54 o výměře 1091 m2 – ostatní plocha,
a to z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje
a doporučuje následně ZM schválit:
1. bezúplatný převod pozemků, a to:
p. č. 3341/50 o výměře 86 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/52 o výměře 655 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/54 o výměře 1091 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
a to z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje, a o tom schválit darovací smlouvu mezi městem Mšenem, jakožto dárcem a Středočeským krajem, jakožto obdarovaným s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
2. bezúplatné nabytí pozemků, a to:
p. č. 3341/55 o výměře 1 m2 – ostatní plocha
p. č. 3368/3 o výměře 518 m2 – ostatní plocha
p. č. 3368/4 o výměře 236 m2 – ostatní plocha
p. č. 3374/2 o výměře 1090 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 915, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
a to z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena, a o tom schválit darovací smlouvu mezi Středočeským krajem, jakožto dárcem a městem Mšenem, jakožto obdarovaným, s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/25/2020
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dostavba kanalizační sítě v ulici Růžová, Mšeno“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 a závazek spolufinancování výše uvedeného projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/25/2020
RM schvaluje vyčlenění bytu v budově č. p. 400 pro sociální bydlení a na základě předchozích žádostí přiděluje byt paní D. Č. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/25/2020
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s NV č. 300/2019, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců RM schvaluje nové platové výměry ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města Mšena (ZŠ Mšeno, p. o., MŠ Mšeno, p. o., ZUŠ Mšeno, p. o., DSM Mšeno, p. o.)
s účinností od 01.01.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/25/2020
RM schvaluje tyto závazné ukazatele ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2020:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 1.660.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 200.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto
ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i
v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/25/2020
Rada města schvaluje rozpočtovou úpravu pořadové č. 8 (č. 1 pro rok 2020) Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/25/2020
RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 500.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o.
z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2020, do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/25/2020
RM souhlasí, jako zřizovatel Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/25/2020
RM schvaluje finanční příspěvek na provoz pro Útulek Dogsy, z. s. ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/25/2020
RM schvaluje organizaci 8. ročníku běžeckého závodu „Borecký 1/2maraton“. Termín 14.03.2020, start na nám. Míru před restaurací U zlatého lva, 11:30 hod. ženy, 12:00 hod. muži. Odpovědná osoba – Ing. Martin Hunčovský.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/25/2020
RM schvaluje darování dřevní hmoty Rybářskému spolku ve Mšeně na obnovu dřevěných lavic na hrázi rybníků Černík a Jezero.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/25/2020
RM vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2020 podle „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí dle zásad v roce 2020 je do 28.02.2020 do 14:30 hod. na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/25/2020

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem a paní I. V., kde předmětem smlouvy je umístění pod povrchem služebných pozemků ve vlastnictví města p. č. 3341/15 a 3341/17 v k. ú. Mšeno kanalizační přípojky v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1035-691/2019 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 19.11.2019 pod č. PGP – 1989/2019-206. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/25/2020
RM doporučuje ZM schválit koupi 1/10 poz. v k. ú. Mšeno, p. č. 3528 od majitelky 1/10 paní A. V. za cenu 100 Kč/m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/25/2020
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace na koupališti ve Mšeně ze dne 11.04.2019 (podle § 2201 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) mezi městem Mšenem a Sportovním klubem Mšeno u Mělníka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.