Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláNáměstí Míru panoramatickyDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Oltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 5/2019


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 5/2019
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 02.12.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatek za komunální odpad, jeho výši a způsob výběru. 

Čl. 2
Základní pojmy

  1. Město Mšeno stanovuje a vybírá poplatek za komunální odpad1 vznikající na jeho území (dále jen „poplatek“).

  2. Správu poplatku vykonává Městský úřad Mšeno (dále jen „správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů2.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost3 za každou jím vlastněnou nemovitost, kterou splní tím, že správci poplatku do 15 dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku, sdělí údaje nezbytné ke správnému vyměření a úhradě poplatku4.

  1. Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit, kteří poplatníci neuhradili příslušnou část poplatku (identifikační údaje o poplatníkovi, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku, výši příslušné části poplatku), a to ve lhůtě splatnosti poplatku dle ust. Čl. 5 této vyhlášky.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů města v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

  1. Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob určených k shromažďování zbytkového odpadu, připadajících na jednotlivé nemovitosti a jeho výše je uvedena v Příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek na příslušný kalendářní rok je splatný vždy nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

  1. V případě že poplatek bude činit více než 1000,- Kč/rok, může být uhrazen ve dvou stejných splátkách; v takovém případě musí být první splátka uhrazena do konce února příslušného kalendářního roku, druhá splátka musí být uhrazena do konce září příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. října příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky města Mšena uvedené v odst. 2) tohoto článku zůstávají nedotčena a posuzují se podle této obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů.

  1. Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti před účinností této obecně závazné vyhlášky se považuje za splnění ohlašovací povinnosti dle této obecně závazné vyhlášky.

  2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad, ze dne 30.03.2015.

  3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2020.

 


 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2019
Současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Mšeno.Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad

 

Vzor Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území města Mšeno


Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území města Mšeno

Katastrální území Mšeno, Sedlec u Mšena, Skramouš, Olešno

1) Základní údaje o nemovitosti:

Katastrální území ………………………………………………………………..………………….

Ulice …………………………………………… Popisné nebo evidenční číslo stavby…………… Nemovitost určena: k trvalému obývání *) - k rekreaci *)

2) Plátce poplatku - vlastník nemovitosti (případně osoba pověřená poplatkovou povinností plátcem – vlastníkem nemovitosti):

jméno a příjmení / název ………………………………………………………………..………….…

datum narození / IČ ……………………………

trvalý pobyt / sídlo plátce (liší-li se od adresy nemovitosti) ………………………..…………….

……………………………………………………………. ……………..……………

Doručovací adresa (liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého pobytu) …………………………………………………………………………………………………………..

3) Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:

Celkový počet nádob: ………………….ks velikost nádoby: …………………… litrů

………………….ks velikost nádoby: …………………… litrů

Požadovaný svozový režim: …………. 52 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 40 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 26 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

4) Počet poplatníků poplatku (osob bydlících v uvedené nemovitosti likvidujících společně odpad v rámci uvedených sběrných nádob): ………………………….


5) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy, tj. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Každou změnu údajů uvedených v tomto prohlášení (zejména změnu svozového režimu – bod 3/, změnu počtu poplatníků – bod 4/) je plátce povinen nahlásit na finančním odboru Městského úřadu Mšeno do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Dne ………………………… Podpis plátce poplatku ……………………………….

 


Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku podle objemu a frekvence svozu sběrných nádob na zbytkový odpad:


svoz 60 – 80 l nádoby - 26 svozů ročně 600 Kč

svoz 110 – 120 l nádoby - 26 svozů ročně 1.200 Kč

svoz 110 – 120 l nádoby - 40 svozů ročně 1.560 Kč

svoz 110 – 120 l nádoby - 52 svozů ročně 1.920 Kč

svoz 240 l nádoby – 26 svozů ročně 2.160 Kč

svoz 240 l nádoby – 40 svozů ročně 2.808 Kč

svoz 240 l nádoby – 52 svozů ročně 3.456 Kč

svoz 1100 l nádoby (kontejner) – 52 svozů ročně 14.880 Kč

mimořádný svoz (120 l) 60 Kč

Sazba poplatků za sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad:

svoz 120 l nádoby 0 Kč

svoz 240 l nádoby 0 Kč1§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

4jméno a příjmení (název) plátce poplatku, jeho datum narození (IČ) a adresu (sídlo), údaje o nemovitosti (druh nemovitosti, číslo popisné či orientační), počet osob produkujících komunální odpad v nemovitosti, počet a druh nádob pro shromažďování zbytkového odpadu pro nemovitost, frekvence svozu, na formuláři „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad“, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky