Obřadní síň radniceVýstava prací žáků ZUŠ na radniciSkramoušSkalní kaplička v Boudecké rokli

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 4/2019


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4/2019
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne  02.12.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena:

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšeno (dále jen „město").

 2. Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam se odkládá komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

    1. objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použít běžné sběrné nádoby,

    2. zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,

    3. pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou město uzavřelo smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,

    4. sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem 80, 110, 120, 240 a 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů,

    5. sběrným dvorem - v souladu s platnými právními předpisy městem zřízené místo určené k odkládání komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek, případně dalších odpadů, provozované na základě zvláštního právního předpisu1 dle městem schváleného provozního řádu; na území města je sběrný dvůr umístěn v ul. Mělnická, Mšeno,

    6. doporučeným objemem sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad - takový objem nádoby (nádob), který umožňuje při daném počtu osob užívajících objekt odložit veškerý vytříděný zbytkový komunální odpad, vznikající při užívání objektu. Za minimální doporučený objem se ve smyslu vyhlášky považuje 10 litrů/osobu/týden, u objektů s vytápěním na uhlí 20 litrů/osobu/týden.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území města třídit na následující složky:
a)       papír
b)       plasty
c)       sklo
d)       kovy a jejich slitiny
e)       kompozitní obaly (nápojové kartony)
f)        použité jedlé oleje a tuky
g)       biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
h)       objemný odpad
i)        nebezpečný odpad.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

 1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu městem určená:

 1. papír – sběrné nádoby modré barvy a typizované plastové pytle modré barvy

 2. plasty – sběrné nádoby žluté barvy a typizované plastové pytle žluté barvy

 3. sklo – sběrné nádoby bílé či zelené barvy

 4. kovy a jejich slitiny – sběrna kovů a sběrné nádoby na sběrných místech v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu 

 5. kompozitní obaly (nápojové kartony) – sběrné nádoby oranžové barvy, oranžové pytle s označením „nápojové kartony“ na místech a v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu

 6. použité jedlé oleje a tuky – typizované sběrné nádoby o objemu 240 l

 7. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – sběrná místa v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu a typizované sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 120 l a 240 l (tuto složku komunálního odpadu lze kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku, případně v kompostérech, které bezúplatně pronajímá občanům město, nebo odevzdávat ve sběrném dvoře)

 8. objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu

 9. nebezpečný odpad – sběrný dvůr

 10. zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 60 l, 110 l, 120 l, 240 l nebo 1100 l a typizované plastové pytle označené logem pověřené osoby.

Nad rámec povinností uložených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou v systému města pro nakládání s odpady zařazeny sběrné nádoby pro elektroodpad, baterie, světelné zdroje a textil.

Městský úřad informuje o umístění sběrných nádob určených k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a o organizačně technických opatřeních souvisejících s jejich sběrem a svozem způsobem ve městě obvyklým, přičemž informace o umístění sběrných nádob v době vydání této obecně závazné vyhlášky je uvedena v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 1. Na území města jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro odkládání drobného zbytkového odpadu.

 2. Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad a zbytkový odpad uvedené v odst. 1) písm. g) a j), pokud nebudou poskytovány městem, a zajistit dostatečný objem či počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

 3. Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu, papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu nejpozději do 6.00 hod. byly sběrné nádoby, popř. typizované plastové pytle, zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu a vytříděného odpadu.

 4. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

 1. sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,

 2. do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

 • stavební odpad a jiný podobný odpad,

 • uhynulá zvířata a jejich části,

 • horký popel a takový materiál, který by mohl způsobit vznícení nebo samovznícení odpadu,

 • tekutiny a ztekucené odpady (s výjimkou použitých jedlých olejů a tuků odkládaných do sběrných nádob k tomu určených).

 1. do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

 • nebezpečný odpad,

 • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

 • biologicky rozložitelný odpad (tráva, ovoce, zelenina, slupky atd.),

 1. zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

 2. odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat či jiným způsobem redukovat jeho objem.

 1. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti.

Čl. 5
Frekvence sběru (svozu) komunálních odpadů

 1. Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden, sběr (svoz) biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za 14 dní, v období prosinec – březen 1x měsíčně, sběr (svoz) papíru a plastů v typizovaných pytlích zajišťuje městský úřad s frekvencí 1x za 14 dní.

 2. Sběr (svoz) objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně.

 1. Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle městem odsouhlaseného harmonogramu.

Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti nepodnikajících fyzických osob se předává k odstranění nebo využití do příslušných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, která jsou oprávněna k nakládání s těmito odpady podle zvláštních právních předpisů, a to na náklady fyzické osoby, pokud tato odpad sama nevyužije. Odvoz stavebního odpadu k odstranění nebo využití do příslušného zařízení si zajišťuje fyzická osoba na svůj náklad.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena, ze dne 30.03.2015.

  2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2019
Současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Mšeno.


Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 4/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena

Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené k odkládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu:

Mšeno – sběrný dvůr v Mělnické ul. (v areálu skládky) – sběrné nádoby na:
a) biologicky rozložitelný odpad
b) nebezpečný odpad
c) elektroodpad

Mšeno – ulice Zahradní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) kovy
f) elektroodpad
g) textil
h) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Hlovecká – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – u základní školy – sběrné nádoby na:
a) nápojové kartony

Mšeno – Domov seniorů, Boleslavská ul. – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé

Mšeno – ulice Boleslavská (křižovatka s Havlíčkovou ul.) – sběr. nádoby na:
a) papír
b) plasty

Mšeno – ulice Husova (bývalá tržnice) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Na Klůčku – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Jezerní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) elektroodpad
f) textil
g) kovy
h) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Palackého – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) bílé, barevné
d) rostlinné oleje

Mšeno – ulice Mělnická (u cihelny) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Žižkova – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – v budově ZŠ
a) elektroodpad
b) baterie

Mšeno – v budově radnice
a) elektroodpad
b) baterie
c) světelné zdroje
d) použité tonery

Sedlec – u bývalé knihovny – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) rostlinné oleje

Hradsko – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Vojtěchov – proti autobusové zastávce – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plast
c) sklo bílé, barevné

Ráj – u restaurace – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Skramouš – u autobusové zastávky – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

1zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění