Klika, kostel sv. MartinaBusta F.PalackéhoMěstské lázně po sezóněZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 3/2019


 MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 02.12.2019 na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Základní ustanovení


 1. Město Mšeno touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Mšeno.1

Čl. 2
Veřejné prostranství


Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 3
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1) tohoto článku (dále jen „poplatník“).3

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku před zahájením užívání veřejného prostranství (nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti).

 2. V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

 1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2) tohoto článku adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 3. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2) tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Čl. 5
Sazby poplatku

Poplatek činí za m2 a den:

 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

 2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč

 3. za provádění výkopových prací 10 Kč

 4. za umístění stavebního zařízení 10 Kč

 5. za umístění lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 10 Kč

 6. za umístění skládek 10 Kč

 7. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč

 8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

 1. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.

 2. Poplatek lze rovněž v dále uvedených případech uhradit paušální částkou, a to:

  • za umístění reklamního zařízení s dohodnutou dobou užívání 6 nebo 12 měsíců 50,- Kč/měsíc
  • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje (venkovní prodejní plochy a předzahrádky) s dohodnutou dobou užívání 6 nebo 12 měsíců 100,- Kč/měsíc/m
  • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil (do 10 m2) 3000,-Kč/rok.

   

 3. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 6
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den, nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce příslušného kalendářního měsíce

 3. poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci

 4. poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození


Od poplatku se osvobozuje nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 1. užívání veřejného prostranství při akcích, které jsou pořádány bez vstupného

 2. užívání veřejného prostranství při akcích, jejichž organizátorem či pořadatelem je město Mšeno nebo jím zřízené organizace

 3. užívání veřejného prostranství při akcích, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení za účelem opravy fasády domu a jiných stavebních oprav a úprav v případě, že doba záboru veřejného prostranství nepřekročí 6 týdnů

 4. užívání veřejného prostranství pro umístění mobilních reklamních zařízení schválených orgány památkové péče pro městskou památkovou zónu Mšeno (MPZ)

 5. užívání veřejného prostranství pro umístění mobilních reklamních zařízení – reklamních tabulí typu „A“, pokud zábor veřejného prostranství činí maximálně 1 m2

 6. užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje (venkovní prodejní plochy a předzahrádky), pokud jsou vymezeny tržním řádem města7.

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8

 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 12.10.2016.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2019
Současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Mšeno.
Sejmuto z úřední desky dne:


Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Přehled veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

Mšeno – ulice:
J.A. Komenského
Boleslavská
Cinibulkova
Havlíčkova
Hlovecká
Hradčanská
Husova
Jatecká
Jezerní
Karlova
Masarykova
Mělnická
Na Klůčku
Na Tržišti
Na Skaličkách
Na Větráku
Na Výsluní
Nádražní
náměstí Míru
Nová
Palackého
Pod Javorem
Přemyslova
Romanovská
Růžová
Tyršova
U Školy
Zahradní
Žižkova
Hřiště za ZŠ Mšeno p.p. 433/3, park před ZŠ Mšeno p.p. 434/2, park na nám. Míru
p.p. 3341/02, park u zvoničky v Mělnické ulici p.p. 344, parkoviště a prostranství před oběma budovami zdravotního střediska, hráz a břeh u rybníků Jezera a Černíku  p.p. 1654/1, p.p. 3345/1 cesta do Hlovce, nelesní pozemky v údolí Debř, dětské hřiště u Debře, parky v Palackého ulici p.p. 3341/6 a p.p. 122, prostranství a parkoviště před koupalištěm p.p. 395/1, parkoviště před Debří, vjezd na hřbitov - p.p. 3341/4, p.p. 3378, p.p.č. 1090/20, část p.p.č. 3462, část p.p.č. 1098 – cesta za hřbitov ústící u skládky TKO, p.p. 1396/2 cesta za koupalištěm, p.p. 3362/1 a část 812/12 cesta směr Mělník – Stránka; pozemky se nacházejí v k.ú. Mšeno.

Romanov
Prostranství procházející částí Romanov p.p. 3406, 1779/2 a část p.p. 3407.
U hájovny na Romanově p.p. 1741/1 v k.ú. Mšeno.

Skramo
Prostranství v horní části Skramouš p.p. 218/1, p.p. 338, 339, 225/1, 337, část p.p. 336,
část p.p. 204/1, část 223/1 v k.ú. Skramouš.

Olešno
Prostranství ve středu horní i dolní částí Olešno p.p. 1499, 49, 1498, 28, 1510, 706, 1456 a části p.p. 1456, 1492, 1507 v k.ú. Olešno.

Ráj
Prostranství p.p. 1451/3, 1449, 1436/1 a ostrůvek na křižovatce Mšeno, Dubá, Mělník, části silnic p.p. 1556, 1451/1, 1451/2 v k.ú. Olešno.

Vojtěchov
Komunikace  p.p. 1466, 1555, část 1457/2, 1468 a prostranství s lípou p.p.528 v k.ú. Olešno.

Brusné
Komunikace p.p. 1543, 1541, 1776 v k.ú. Olešno.

Sedlec
Komunikace p.p. 432/1, 423/1, 383/6, 416/1, 419, 421 v k.ú. Sedlec u Mšena.

Hradsko
Komunikace p.p. 530/1 v k.ú. Sedlec u Mšena.


Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Mapy veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7nařízení města Mšeno vydané v souladu s ust. § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

8§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

9§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích