BrusnéVojtěchovOsvětlení nám. MíruObří hlava a žába

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 2/2019


  MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2019
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 02.12.2019 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Mšeno touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Mšeno.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

 2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 1. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 2. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3) tohoto článkunebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Čl. 4
Identifikace psů

Správce poplatku zaznamená identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty a vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho držitel je od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Sazba poplatku


Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa chovaného v nájemním domě 600,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa chovaného v nájemním domě 800,- Kč
c) za prvního psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč.

Čl. 6
Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:

 1. nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis6

c) držící psy k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených

d) která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

 1. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

 2. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.7

Čl. 7
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 30.4. každého roku v hotovosti do pokladny městského úřadu nebo na účet města č. 2726171/0100.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.4., je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8

 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku10

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4/2005 o místním poplatku ze psů, ze dne 14.11.2005.


Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020. 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2019
Současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Mšeno.

 

1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

10 § 12 zákona o místních poplatcích