Osvětlení nám. MíruSkramoušPoklička z úpatíMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 10 z 02.12.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 10
konaného dne 2.12.2019

Usnesení č. 1/10/2019
ZM pověřuje starostu města oslovit, kontaktovat právní kancelář za účelem vypracování platebního rozkazu vůči firmě Jirop trade s. r. o..
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 2 (pan Mach, pan Kauler)
Schváleno

Usnesení č. 2/10/2019

ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením starostou města.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/10/2019

ZM schvaluje přebytkový rozpočet města Mšena na rok 2020 ve výši:
- 46.464.000 Kč – příjmy,
- 42.464.000 Kč – výdaje,
-  4.000.000 Kč – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
a schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2020 – hospodářská činnost.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 2 (pan Hanzl, pan Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 4/10/2019
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2021-2022.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 2 (pan Hanzl, pan Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 5/10/2019

ZM projednalo a bere na vědomí předložené návrhy rozpočtů na rok 2020 Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Máchův kraj a Dobrovolného svazku obcí EKOD.
ZM projednalo a bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 Svazku měst a obcí VKM a na roky 2021-2023 Svazku obcí Máchův kraj.
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (pan Hanzl, pan Flígl, pan Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 6/10/2019

ZM schvaluje doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Mšena ze dne 28.11.2018
v Čl. 8 Průběh jednání zastupitelstva města pod odrážkou 2 o text:
„ - řečníci vystupují v rozpravě v tomto pořadí: předkladatel, členové zastupitelstva v pořadí, ve kterém se do rozpravy přihlásili, občané města starší 18 let či fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území obce nemovitost a další osoby, jimž toto právo zajišťuje zákon. Jejich vystoupení je omezeno na 5 minut a ke stejné věci mohou vystoupit nejvýše dvakrát“.
Hlasování:
pro 6, proti 6 (pan Guttenberg st., pan Hanzl, pan Flígl, pan Jizba, pan Novák, pan Uher,) , zdržel se 1 (pan Šulc)
Neschváleno.

Usnesení č. 7/10/2019
ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na akci „Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena“, identifikační číslo EDS 129D303002207.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/10/2019

ZM v souvislosti se stavbou kanalizace v Sedlci schvaluje darování kanalizační jímky s čerpadlem majitelce nemovitosti č. p. 34, pokud se připojí do 31.08.2020.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/10/2019
ZM v souvislosti s dostavbou kanalizace v ulici Boleslavské schvaluje darování kanalizačních jímek s čerpadly majitelům nemovitostí v Boleslavské ulici, pokud se připojí do jednoho roku od kolaudace díla.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (pan Guttenberg ml.)
Schváleno

Usnesení č. 10/10/2019

ZM schvaluje Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem EKOD a účastníky partnerské smlouvy, tedy i městem Mšenem.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (pan Novák, pan Hanzl, pan Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 11/10/2019
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (pan Novák)
Schváleno

Usnesení č. 12/10/2019

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 4/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 13/10/2019

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Poznámka: Obecně závazné vyhlášky 2, 3, 4, 5/2019 budou zveřejněny na úřední desce dne 16.12.2019, účinnost vyhlášek je od 01.01.2020.

Usnesení č. 14/10/2019
ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města,
a to zaplocené části pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Mšeno (dle GP, cca 80 m2) vlastníkovi pozemku p. č. 61/4 v k. ú. Mšeno za smluvní cenu 100 Kč/m2. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a kupujícím. Náklady spojené s prodejem ponese kupující. Záměr prodeje pozemku byl schválen RM usnesením č. 1/18/2019 dne 18.09.2019.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 15/10/2019
ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 61/4 v k. ú. Mšeno (dle GP, cca 57 m2) pod komunikací od vlastníka pozemku za smluvní cenu 200 Kč/m2. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 16/10/2019

ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce – starostovi města Mšena, a to ve výši jedné měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí stanoví nařízení vlády (NV č.318/2017), za osobní angažovanost na projektech města, úspěšné projekty – Kanalizace Sedlec, dokončení akce Mělnická ulice a II/273 Mšeno, průtah; za mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z různých zdrojů jako jsou např. dotacea v neposlední řadě za reprezentaci města jednak v orgánech jiných uskupení, tak i navenek, za vypracování nového modelu odpadového hospodářství města a realizaci konkrétních kroků k uskutečnění tohoto záměru. Konkrétně za výkon funkce jednatele společnosti Kokořínský SOK s. r. o., EKOD Servis, funkce předsedy DSO EKOD, jakož i vykonávání IT služeb pro Městský úřad Mšeno.
Hlasování:
pro 10, proti 2 (pan Novák, pan Kauler), zdrželo se 0, nehlasoval 1 (pan starosta Mach)
Schváleno

Usnesení č. 17/10/2019
ZM schvaluje „Dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 18.07.2011“ mezi městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s. r. o., kde předmětem dodatku je závazek dlužníka uhradit závazek ve výši 30.000 Kč do 30.11.2024 ve prospěch věřitele (města).
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 18/10/2019
ZM schvaluje Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. FR-5/2019 uzavřenou mezi městem Mšenem a panem J. R., kde předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, bod č. 4,
tj. posunutí termínu dokončení akce.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno