Radnice v ziměMěstský znak na radniciSkalní útvar PokličkyPoklička z úpatí

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 23 ze dne 27.11.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 23 konané dne 27.11.2019

Usnesení č. 1/23/2019
RM projednala možnosti řešení veřejného WC v prostorách bývalé lékárny a doporučuje ZM pořídit bezbariérové kontejnerové dvoj-WC.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/23/2019
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. D. S. za období červenec - prosinec 2019 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/23/2019
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. J. T. za období červenec - prosinec 2019 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/23/2019
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM, příspěvkové organizace Mgr. et Bc. B. D., MBA za období II. a III. čtvrtletí roku 2019 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/23/2019
RM schvaluje uzavření „Dodatku k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019, ev. č. dodatku  poskytovatele S-0435/SOC/2019/1“ mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/23/2019
RM schvaluje pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu č. 3 v domě č. p. 299 ve Mšeně – ul. Tyršova (byt 1 + 1 v 1. NP, 1 kuchyň, 1 pokoj, předsíň, WC), celková podlahová plocha včetně příslušenství činí 49,82 m2 paní F. S. za cenu 60 Kč/m2, tj. celkem 2.989 Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 18.09.2019, číslo usnesení 8/18/2019.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/23/2019
RM v souvislosti se stavbou kanalizace v Sedlci doporučuje ZM schválit darování kanalizační jímky s čerpadlem majitelce nemovitosti č. p. 34, pokud se připojí do 31.08.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/23/2019
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2019“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/23/2019
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 Svazku měst a obcí VKM. RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/23/2019
RM na základě souhlasu KÚ SK ze dne 08.11.2019, č. j. 145411/2019/KUSK schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 a § 19 zákona o pohřebnictví dne 27.11.2019 Řád veřejného pohřebiště města Mšena. Účinnost od 01.01.2020.
Dosavadní ŘVP ze dne 21.12.2016 bude zrušen s účinností ke dni nabytí účinnosti tohoto ŘVP, tj. 01.01.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/23/2019
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. FR-5/2019 uzavřenou mezi městem Mšenem a panem J. R., kde předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, bod č. 4, tj. posunutí termínu dokončení akce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.