Pamětní deska dr.J.Píče na radniciOlešnoSedlecFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 9 z 11.11.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 9
konaného dne 11.11.2019

Usnesení č. 1/9/2019
ZM schvaluje záměr pořízení odborného odhadu tržní ceny domu č. p. 35 ve Mšeně.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/9/2019
ZM schvaluje úpravu Zásad pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena a doplňuje znění v článku 9 o větu: Grantová komise ke svému jednání vždy přizve zástupce (předsedy) všech subjektů, kteří mohou o dotaci žádat.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/9/2019
ZM schvaluje vyhrazení si rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytování dotací v rámci Grantového řízení města Mšena v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Hlasování:
pro 9, proti 5 (paní Nečasová, paní Oupická, pan Mach, pan Guttenberg ml., pan Novák), zdržel se 1 (pan Háze)
Schváleno.

U
snesení č. 4/9/2019
ZM schvaluje, aby Divadelní sdružení Sokol Mšeno bylo v Zásadách pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena v bodě 3 evidováno pod písmenem b, (sdružení nesportovní).
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 3 (pan Uher, pan Novák, pan Hanzl), paní Prieložná nehlasovala.
Schváleno.

Usnesení č. 5/9/2019
ZM schvaluje změnu bodu č. 3/b v Zásadách pro poskytování programových dotací z Grantového řízení města Mšena a stanovuje částku vyčleněnou pro čerpání ostatních spolků nebo na kulturní a společenské akce na 0,2 % rozpočtu města v Kč.
Hlasování:
pro 10, proti 2 (pan Novák, pan Krúpa), zdrželi se 3 (pan Guttenberg st., paní Prieložná, pan Hanzl)
Schváleno.