Mariánské sousoší na náměstí MíruZávěsný znakOltář v kostele sv. MartinaOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 21 ze dne 06.11.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 21 konané dne 06.11.2019

Usnesení č. 1/21/2019
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 27714C o nájmu části nemovitosti ze dne 01.02.2000 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi městem Mšenem a společností Vodafone Czech Republic a. s., kde předmětem Dodatku je umístění dvou nezávislých tras pro vedení optického kabelu a prodloužení doby nájmu do roku 2030.
Záměr uzavřít Dodatek byl schválen RM dne 16.10.2019, č. u. 2/20/2019 a zveřejněn
dne 18.10.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/21/2019
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.660.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/21/2019
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/21/2019

RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 200.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/21/2019

RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/21/2019

RM projednala předložený návrh rozpočtu Městských lesů- odbor organizačně správní MěÚ Mšeno na rok 2020. RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/21/2019
RM projednala návrh rozpočtu Zásahové jednotky SDH Mšeno na rok 2020
a doporučuje ZM schválit výdaje zásahové jednotky ve výši 4 600 000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/21/2019
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 Svazku obcí Máchův kraj.
RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/21/2019
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2020 DSO EKOD.
RM k předloženému návrhu nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/21/2019
V zájmu udržení služeb rehabilitace ve Mšeně žádá Rada města Mšena ředitelku Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, o úpravu nájemní smlouvy s provozovatelem rehabilitace Mělnickou zdravotní, a. s. tak, že provozovateli nebudou účtovány náklady na vytápění.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/21/2019
RM schvaluje žádost paní M. K. o proplacení nákladů na stavební úpravy
a vybavení bytu č. 3 v č. p. 299, Tyršova ul., Mšeno po ukončení nájemního vztahu.
RM schvaluje proplacení částky ve výši 20.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/21/2019
RM revokuje usnesení č. 6/18/2019 ze dne 18.09.2019 a schvaluje prodloužení výpovědní lhůty na byt č. 3 v č. p. 299 paní M. K. do 31.01.2020.
Nájem bude ukončen 31.01.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/21/2019
RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na byt č. 4 v č. p. 38 v Masarykově ulici. Nájem bude ukončen 31.01.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/21/2019

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu, veřejné soutěže na pronájem bytu č. 4,
1 + 2 v 3. nadzemním podlaží, 1 kuchyň, 2 pokoje, 1 předsíň, koupelnu, WC, spíž a kolnu, celková podlahová plocha včetně příslušenství 78,02 m2, v domě č. p. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2 podlahové plochy bytu včetně příslušenství měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Přihlášky se podávají do 11.12.2019 do 11:00 hod..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/21/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD na pozemku p. č. st. 13/1 v k. ú. Skramouš, uzavřenou mezi městem Mšenem a panem L. P.. Předmětem smlouvy je vodovodní přípojka o délce 8,4 m do pozemku města p. č. 40/3 v k. ú. Skramouš. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/21/2019
RM schvaluje dobrovolné vstupné na akci „Dětská diskotéka“, která se bude konat dne 10.11.2019 ve Mšeně v sokolovně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/21/2019
RM schvaluje doplnění dokumentu města „Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému“ budov na území města v Článku V. o větu:
„Žádosti podané déle než jeden rok od jejich instalace budou dotovány částkou ve výši 50% příspěvku z Článku IV“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.